Анатолій Заболотний: "Рінат Ахметов завжди допомагатиме землякам"

4 серпня 2014 7:00

Віра Холмогорова

Інтерв'ю з директором Благодійного фонду Ріната Ахметова

Зсамогопершогоднявійськового протистояннянаДонбасіБлагодійнийфондРінатаАхметова незалишався остороньвідлюдськихбід.Співробітникифонду, залученіорганізації таволонтеридопомагалиідопомагаютьвибратисяз охопленихбойовимидіямимістмирнимжителям,евакуюютьдитячі будинки таінтернати,допомагаютьтим,комуця допомогазараз найбільшенеобхідна... Про те,як працюєФондзараз,нафронті,іякі плани уньогонамайбутнє,колинадонецькуземлюприйде,нарешті,довгоочікуваниймир,"Сегодня"поговорилаз йогодиректоромАнатоліємЗаболотним.

-Анатолію, ФондРінатаАхметоваактивнодопомагаєвевакуаціїлюдейіз зониАТО. Скількилюдейвжеевакуйовано, і яктриваєцяробота зараз?

Як тількивмістахДонбасупочалистріляти,засновникФондуРінатЛеонідовичАхметовпоставив дужечітке завдання,щомиповиннідопомагатимирнимжителям,які опинилисявнебезпеці,допомагативсім,щовнашихсилах.І томувзонунашої увагипотрапила іевакуація, і розміщеннялюдей,ігуманітарнадопомога.
Мипочинали зпідопічнихпрограми "Сирітству - ні"- здитячихбудинків сімейноготипу,прийомнихта багатодітнихсімей,з якими працюваливмирний час.Евакуювалиїхна безпечнітериторіївДонецькійобласті,атакожвсусіднізДонбасомобласті -Харківську,Дніпропетровську та Запорізьку,розміщувалинабазахвідпочинкупідприємств групи"СКМ".Такожми зсамогопершогоднябуквальнобилив усідзвони,що дітиз інтернатнихзакладів повиннітерміновопокинутизонуАТО- і,безумовно,допомагалививезтиїх.

Алезапитнаевакуаціюз "гарячихточок"бувнастільки високий,щомисталиевакуюватизі Слов'янськаіКраматорська,Дружківкижінок,дітей, старих,інвалідів.Найчастіше цяроботаробиласянапівпартизанськимиметодами-маленькимиавтобусами,машинамипровозилиневеликі групилюдейчерез блок-пости,до пунктівзбору,де їхвжевеликимиавтобусамивезливбезпечні місця.

НасьогоднішнійденьСлов'янськ,Краматорськ іДружківказвільнені,евакуаціязвідти неведеться,алез'явилисянові міста,деАТОйдедужеактивно.Першза все,яговорюпроГорлівкута Донецьк -людизвідтивиїжджаютьсотнями.Шукаємопартнерів,щобевакуюватибільше людейз Луганськоїобласті.Вивозимолюдейзобмеженимиможливостямиз Донецькоїобласті.Якщолюдина прикутадо ліжка,тоза адресоювідправляютьсяволонтери,знаходять її таевакуюють.У томучислівивезли30 осіб,якібулинагемодіалізі,і їмтерміновопотрібнобуло потрапитивмедустанову.Всьогофондевакуював2000інвалідів.Діти таінвалідивтакій ситуаціївиявляються найбільшбезпораднимикатегоріями.

НасьогоднішнійденьФондРінатаАхметовавивіз іззониАТОпонад 9тисяч осіб, іяких більше половини,майже 5тисяч -це діти.Діти, сім'ї здітьми,жінки, літнілюдиіті,хтопотребує терміновоїмедичноїдопомоги,- ценашфокус,їхевакуаціїмидопомагаємовпершучергу.

-У Слов'янськуіКраматорськунастав мир, і напевно, багато хто вжехоченазад, додому. ЯкФонддопомагаєїм у цьому? І чи багатолюдейвжеповернулося?

Так,ФондРінатаАхметовавсіляко сприяєлюдям,якіхочутьповернутисяу звільненіміста.Аповернутисяхочуть,дійсно,вжедужебагато.Щевлипні,колиярозмовляв зпереселенцями,вонипросили:будь ласка,повернітьнасназад.Це такийдонбаськийхарактер,вонипатріотисвогокраю.Відразу,як тількимістазвільнили,люди,якихмиевакуювали,говорилинам:мизнаємо,щовжеможнаповертатися!Насзупиняливійськові,говорили,що потрібнопочекатище день,оскількивмістахзалишається багатонерозмінованихоб'єктів.Такщоми,вбуквальномусенсі,знаходилися міждвомажорнами- бажаннямлюдейповернутися ізабороноювідвійськових.

Насьогоднішнійденьмидопомоглиповернутисябільшніж300жителямСлов'янська іКраматорська.Допомагаємоїм іу відновленнібудинків,якщо тібулизруйновані.Мова нейде провеликих будови,але,скажімо,якщо убудинкунемає даху,алесамвінзалишився цілий,томизавозимошифер,роздаємойоголюдям,щобвонимогливідновитипокрівлю.

Вмайбутньому, звичайно,мова підепро масштабнівідновлювальніроботи.РінатомАхметовимбудезапущенаспеціальна програмаз відновленняміст Донбасу.

-З якими щетруднощами доводитьсястикатисяФондупід час своєї роботивзоніАТО?

Зпроблемами,на жаль,нашимволонтерамдоводилосястикатисяз обохпротиборчихсторін.Будь-якілюди,якічастоперетинаютьблок-пости,викликають увійськовихпідозру,комбатантиїх нелюблять.

Щеоднапроблема- відсутністькоординаціїз військовими,з тими,хто ведеАТО.Алене завжди!Скажімо,у нас єдуже позитивнийприкладпоМиколаївці: людикількаднівсиділивпідвалахпід бомбардуваннями,ітамбувскаженийзапитнавивезення-нагарячілініїФондупостійнонадходилидзвінки.І мизв'язалисязсиламиАТОі запитали,як миможемовивезтилюдей.Намсказали: почекайтеще добу,і тодібудебезпечно.У людейне булоїжі,закінчуваласявода,аленаступилавизначеність.У ситуаціївійнице дужеважливо.

І,безумовно,величезнапроблема- відсутністьгуманітарногокоридору.Так,востанні днівінз'явивсявЛуганську,людивиїжджаютьпо ньому.Але,на жаль,заявипро те,щокоридорбуде створений,з'являлисянабагато частіше,ніжсамкоридор.Заразвони життєво необхіднівШахтарську, Торезі,вСніжному- ітамїх немає.

-Які подальшіпланиФонду? Виранішесказали, щобудезапущенапрограма з відновленняДонбасу -розкажітьдетальніше.

РінатАхметов -цеблагодійник,якийзавждидопомагатимежителямДонбасу,допомагатимевідновленнюрідногокраю, йогоповерненнюдо мирного життя.ЗаразнашимФондомрозгортатиметьсявеличезнагуманітарнапрограмаподопомозілюдям- тим,хтохоче виїхати,хто виїхав,аленіде жити,комунамісцяхнеобхіднамедична,психологічна допомога,і тим,хтоповертається.Є розуміння,щонеобхідна допомогаз відновленняінфраструктури,поствореннюробочихмісць.

Ми заці місяціпридбаливеличезнийдосвід,і мирозуміємо,щобезнастамдужеважкобуде щосьзробити.Томуу насзаразрозроблена ізапускаєтьсядужемасштабна,всебічнапрограма допомогилюдям -поевакуації,підтримцінамісцях,поповернення та відновленнязруйнованогожитла.Буквальноднями мипредставимоцюпрограму.

- Хотілосяб повернутисядо темидітей, оскількице пріоритетФонду. Якскладаються долівашихмаленькихпідопічнихз програми"Сирітству - ні"? Можливо, комусь ізмаленькихдонеччанвженановому місцівдалосязнайтисім'ю?

Так,такі світліісторіїє!У самийрозпалвоєннихдійвКраматорськумидопомагаливусиновленнідитиниз дитячого будинку.Усиновительне побоявсяпоїхативмісто,щобзабратиособову справахлопчика,безякогоб процесусиновленняне відбувся б.Дитину,до слова,знайшлинапорталіwww.sirotstvy.net.Цеісторіязі щасливимкінцем-дитинавже1,5місяці яквродині.

Можусказати іпро дитячий будиноксімейноготипуКовальових.Вонисамі приїхализвідти,з війни,мидопомоглиїмевакуюватисявЗапоріжжі,розмістилина"Хортиці",базі "Запоріжсталі".Імама,НаталіяКовальова,знаючи,як важкобуло всеце пережитиїї дітям,висловила бажаннявзяти щемалюків,які тежопинилися взонібойовихдій.Вонасказаланампро це,і ми,звичайно ж,допоможемо.

Весь цей часдіти-сиротиперебувалипідпильноюувагоюпредставниківт.зв.ДНР.Вони абозаборонялиїхвивозити, абовимагалививезтиїх до Росії.Тодісоціальніпрацівникиспільноіз співробітникамипрограми "Сирітству - ні"оперативновлаштуваличастину дітейвприйомнісім'ї,деякихзабралиродичі.
Дуже шкода,щодитяче питаннявикористовувалосявиключновціляхпропагандиабо особистогопіару.3будинку дітеймививезлиз третьоїспроби.Цепонад 130 дітейвіком від2-хмісяців до4-хроків.Такожмиевакуювалидітей з усіхпритулківДонецькоїобласті.Діти перебуваютьнаоздоровленнівбезпечнихрегіонахУкраїни.

-Яквумовах війнидіють іншіпрограми Фонду, скажімо, поборотьбіз туберкульозом? Аджебагатохворихзалишилосявзонібойовихдій. Чи надходятьїммедикаменти?

Ми незакрили жодноїнашої програми,це дуже важливиймомент.До тогож виявилося,що програми,якімитакдовговідстоюваливмирний час,виявилисяважливимиізатребуванимивумовах бойовихдій.Яговорю, зокрема,про телемедицину.

ФондвпровадивтелемедицинувМаріупольському,Шахтарському,Горлівському,Краматорськомуі Донецькомутубдиспансерах- поставитидіагноз іпровестиконсультацію можнадистанційно.Фтизіатрицінуютьцю можливістьвумовах війни.ЩостосуєтьсяКраматорська,Слов'янська,тотамхворихз відкритою формоютуберкульозузнову-такинаспецтранспорті, закупленомуФондом,перевезлидо Донецькоготубдиспансераще допочатку активноїфазиАТО.

Ті,комудозволяє стан,у когонемаєзаразнихформтуберкульозу,знаходяться вдома(що,до речі,є рекомендацієюВООЗ!Хворихне можнатримативстаціонарахзарадиліжок),їхзабезпечилипрепаратами.На щастя,препарати,івцьомузаслугаі програми, іобласного відділу охорони,вдиспансерахудостатній кількості,до кінця рокуточновистачить.І мибудемостежити,щоблікиу хворих на туберкульозбули.

У програму"Сучасна освіта" тежвнесласвоїкорективиситуаціявкраїні:підзагрозоюопинилося проведенняЗНО.Міністерствоосвіти інаукизвернулосядо Ріната Ахметова,віндоручив Фондувирішити питання,і мизакупиливсі необхідні матеріалидлясвоєчасногодрукутестів.

-Алене війноюєдиної! АджеФондпрацюєз 2005 року, -що вдалосязробити?Чого домогтися?

Мипідготувализвітза6років роботи,вінопублікованийнанашомусайті, оскількиФондзавждипозиціонувавсебе якграничновідкритий іпрозорий.Мипоказалирезультатиі бюджети,якімивитратилинавсі програми: за 6роківРинатАхметоввитратив721 млнгривеньтількичерез нашФонд.Якщож братийогоблагодійністьвцілому,тосумастановитьбільше мільярда.

Якщоговорити,скажімо,про нашу програму"Раквиліковний",то намибувстворений першийвУкраїніЦентрпроменевоїтерапіїповногоциклунабазі Рівненськогообласногоонкологічногодиспансеру,де щорічноотримуютьдопомогу близько3500чоловік.У Центрівпровадженікращі світовіпрактикидіагностики талікування -"золотийстандарт";

Всі8областейЗахідноїУкраїниоснащенісучаснимобладнанням.У першомупівріччі2014мивиконализобов'язанняпоостанній області-встановилилінійнийприскорювачвЛуцьку.Щорічновкожному з обласнихонкоцентрівнеобхіднудіагностикуі лікуванняонкозахворюваньотримують близько3000пацієнтів.

Якщоговоритипро людей,тобільше 75000 чоловікотрималиможливістьдіагностуватитавилікуватирядонкозахворюваньнаобладнанніфонду.650з них -діти.

Мисерйозно "підірвали"інтернатнe системи.Українавзялакурснадеінституцоналізаціюцихустанов.7050дітейзнайшли новихбатьківзавдякинашому порталуwww.sirotstvy.net.Мистворили39дитячихбудинків сімейноготипу.Більше 13000дітейспільнимизусиллямипартнерів,Мінсоцполітикивиховуютьсявприйомнихсім'ях.

З туберкульозу- через5років реалізаціїнашої програмивДонецькійобластізахворюваністьсеред впершевиявлених хворихзнизиласяна22% порівняноз 2008 р,асмертністьвідтуберкульозу-на41% (дляпорівняння поУкраїніпоказники становлять13% і37%, відповідно).Не вартозабувати,що самедонецькийрегіонпозахворюваностітуберкульозом єоднимз найскладніших.

У першомупівріччі2014ми закінчилиоснащення всіхобласнихтубдиспансерівобладнанням,яке дозволяєставити точнийдіагноз неза2місяці,як цебуло раніше,аза2 дні.

"Адреснадопомога" фонду- цебільш19000людей,якіотримали необхіднуадреснупідтримку відРинатаАхметова.У 2014 роціце ісім'ї загиблихшахтарів.ЇмРинатАхметовдопомагає завжди.

Цеі сім'їзагиблихпід часпротистояньнаМайданівлютому.Фондодразувідреагував,коли з'явиласябіда.І дужеважливо,щоми вибралигуманітарнийпідхід-мидопомагаливсім сім'ямзагиблих, іактивістів,ісиловиків.Якпоказало життя,це був правильнийпідхід.Якщопоглянутинадолілюдей,товони принциповооднакові.

Розкажудві історії:бувхлопець -єдиний сину батьків,переможецьолімпіад,талановитийхлопчик- загинувнаМайдані,і батькисказали: все,сенс життявтрачено.Аінша сім'я-невелике містечко,навітьселище,тежєдиний син.Батькивзяликредит,хотіли,щобвінотримав дужехорошу освіту.Хлопецьхотів вступатиу військовуакадемію,алебувпотрібен досвідслужби -і вінпішову внутрішнівійська.І через тримісяцібувубитий.Практичнодві однаковідолі:і той і інший- українці.Ітакихісторій,на жаль,багато.

Апотім прийшлавійна.І мизновуне змоглизалишитися осторонь:насьогоднішнійденьу насдуже багатопроходитьнарад, зустрічей,засновникФондуособистобере в нихучасть,ановіпрограмизапускаютьсябуквально"з коліс",врежиміреальногочасу.

Заразвзонібойовихдійперебуває понад3мільйони осіб.ЦеземлякиРінатаАхметова,і він відчуває,щозобов'язаний їмдопомагати.Ібудеїмдопомагати-за покликомсерця.

Реклама

Не пропусти!
Міс збірної Австрії: Арнаутович закохався у фельдшерку на дискотеці
Сара - дружина Марко Арнаутовича

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти