Як в Миколаївській області вирощують устриць: репортаж з єдиної в Україні ферми

9 вересня 2018, 01:30

Поліна Мординська

Від їжі бідняків до стутусу розкоші: все, що потрібно знати про українські утріца

УМиколаївськійобластіпрацюєєдинавУкраїніустричнаферма.НадніТилігульськоголиманувирощуютьдесяткитонннайпопулярнішогоморськогоделікатесусередгурманів."Сегодня"вирушиланафермуіз'ясувала,якпрацюєнезвичайневиробництво.

Реклама

1536311007.7257

"Устричний бар". До душі тим, хто скуштував молюсків в Парижі. Фото: П. Мординська

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Вирощування: мішки і перевірки

Устричнафермазнаходитьсянаодному знайчистішихлиманівнашогоузбережжя-Тілігульському.Всьогозаріктутвирощуютьблизько17тонндвостулкових,якіпотімвідправляютьсяврестораниісупермаркети.Азабезпечуютьроботуфермивсьогошістьспівробітників,втомучислііаквалангісти.З метоюбезпекитількивониівласникфермиАндрійПігулевськийзнаютьточне розташуванняїх"колонії"устриць:мішкизмолюскамизберігаютьсянадні лимануімайженічимсебенаповерхні невидають.

Місцевибраноне випадково,аджепоблизунемаєніпромисловихпідприємств,нііншихвеликихджерелзабруднення.

"Дляустрицькаламутнаводачи ні-не має значення.Кудиважливіше,наскількизхімічноїточкизоруводачиста.Необхідно,щобне булопоручніякихвиробництв,викидіву водоймита іншого",-пояснюютьнамнафермі.

Реклама

photo12

Лиман. О расположении колонии устриц знают только три человека. Фото: из архива А. Пигулевского

ТутвирощуютьвидCrassostrea gigas,якийбільшвідомийпідназвою"гігантськаустриця".Цейвиднайпопулярнішийсередгурманів:йоговирощуютьвЯпонії,ФранціїтаСША,наньогоприпадаєабсолютна більшістьвсьогосвітовогоустрицівництва.Молюскивідрізняютьсяміжсобою,впершучергу,регіономвирощування,аджесмаккінцевогопродуктузалежитьвідводи,вякійвониперебували.Тобтоустрицязтихоокеанськогоузбережжябудевідрізнятисяза смакомвідсередземноморськоїабочорноморської,алевсеоднозалишитьсяCrassostrea gigas.

Мальківустриць-спат-наші закуповуютьу французькомурозпліднику.

"Незалежностіпоки щонемає,алемипрацюємонадцим.Думаємо,внайближчікількароківмиприємноздивуємовсюкраїну",-говорятьспівробітники.

НаТілігульськийлиманмалькиприїжджаютьрозміромзнігтик."Малюків"поміщаютьвспеціальніпластиковімішки.Якщообстановкасприятлива,вониспокійноростуть.

Реклама

photo3

"Найголовнішийнашшкідник-температура.Лимандоситьсильнопрогрівається,ічасомтількинаглибинієможливістьвирощуватиустриць-там,детемпературане вище+20° C.Також,безумовно,небезпечніірапани(вонихарчуютьсяустрицямиімідіями.-Авт.)",-пояснюютьнамнафермі.

Аосьхолодумолюскамнашкодитине повинні:лиманне промерзаютьдодна,аїмдляжиттядоситьі+2° C.

Але далеко не всі в цьому процесі просто, як здається на перший погляд. У разі захворювання або попадання в черепашку стороннього мікроорганізму двостулковий тут же гине, тому перевіряти їх "колонії" доводиться часто. Аквалангісти проробляють цю роботу кілька разів на тиждень.

Якщо все в порядку і молюск не помер від перегріву, бактерій і не став жертвою агресивних рапан, то вже через 16 місяців він доростає до стандартного розміру і його можна готувати до подачі на стіл. Після підйому на поверхню устриць відправляють на очистку. Протягом доби в спеціальній очисній системі з черепашки вичищають все зайве: пісок, залишки їжі і продукти життєдіяльності молюска.

Як не дивно, устриці спокійно обходяться без води і спокійно витримують транспортування при температурі 2-7 ° C протягом десяти днів
.

--_06

Реклама

Мішок нам здався легким. Фото: П. Мординська

Міфи і їжа бідних

Розвиваючигастрокультуру,доводитьсяборотисязнизкою міфів.Одинзнихговорить,щоустрицьможна їститількивтімісяці,вназвахякихєбуква"р".Простішекажучи-ніякихустрицьвлітку.ЦейміфзаснованийнареальномууказіфранцузькогокороляЛюдовикаXVI,якийнамагавсятакимчиномзберегтидвостулкових.

"Вінвидавуказ,якийзаборонявбивиловустрицьвлітній періодпід часрозмноження.Звідновленнямпопуляціїуказскасували,алелегендадосіживе",-пояснюєнашгідКсеніяНестеренкоі,посміхаючись,уточнює,щонаТилігулівирощуютьтріплоіднихустриць,яківліткуне розмножуютьсяітомунавітьне змінюютьсмаквмісяцібез "р".

Руйнуютьнафермііміфпро те,щоустриціпищать,колиїхчерепашкивідкривають.ТакухудожнюдетальвикористовувалиписьменникиАнтонЧеховвоповіданні"Устриці"іМихайлоШолоховвромані"Піднятацілина".Вреальностіжпискупривідкриваннічерепашкине чути,аджеумолюсканемаєголосових зв'язок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Тимже,хтохочеспробуватицейделікатес,слідрозпрощатисяізі стереотипомпро те,щоустрицінагадуютьза своєю консистенцієюслиз.

"Цілком стерпно,схоженамідії,-кажетуристзМиколаєваБорис,смакуючиделікатес.-Малосольнийоселедець!За смакомдужесхоже,тількивиглядаєпо-іншому".

Аосьдумка,щоустриці-їжабідняківідешевазамінам'яса,цілкомсправедливазісторичноїточкизору.ЧарльзДіккенссаметакописувавустрицьвсвоємуромані"ПосмертнізапискиПіквікськогоклубу":

"Бідністьіустрицізавждийдуть поруч(...)Колилюдинадужебідна,вонавибігаєздомуіврегулярномурозпачіпоїдаєустриці".

ХочавІталіїмолюсквжевXVIIIстоліттівважавсяделікатесом:ДжакомоКазановавсвоїхмемуарахзгадував,щоївустрицьдюжинамизарадипідвищеннялібідо.Втім,цявластивістьустрицьтакі незнайшла науковогопідтвердження.

5_03

При відкриванні не пищать. Фото: з архіву А. Пігулевського

За кордоном: вирощують довше і ловлять диких

Вирощуванняустрицьза16місяціввважаєтьсядужехорошимрезультатом,аджевіншихрегіонахдостандартноготретьогорозміру(чим меншеномер,тимкрупнішемолюск)устрицязростаєвідтрьохдоп'ятироків.Нафермікажуть,щосправавживильному середовищі:вТілігульськомулиманізмістфітопланктону-природногокормуустриць-вразибільше,ніжбіля берегівСередземногоморяабоАтлантики.

Трохивідрізняєтьсяісаматехнологіявирощування.

"Єкількаваріантів.Водному зних,колиустрицязростаєтри-чотири роки,вонапостійнознаходитьсяналініїприпливуіпід часвідливузалишаєтьсябезхарчування,томузростаєтрохиповільніше",-пояснюєнамКсеніяНестеренко.

Однаквціломутехнологіяустричнихгосподарстввсвітісхожаізводитьсядо того,щодвостулковихнеобхідновідправитиспативморськуводуістежити,щобїхне вкралиівони незагинули.

Сьогоднівсвітівирощуваннямустрицьзаймаютьсяякневеликігосподарства,на кшталтукраїнськоїферми,таківеличезніагроімперії,які пережиликількапоколіньвласників.Крімтогокомпаніїзаймаютьсявиловомдикихустриць,збираючимолюсківковшемз днаморів.Вонине годятьсядлявживаннявсирому вигляді,затевикористовуютьсявкулінарії.

1_06

Голандія. Устриць вирощують в каналах і басейнах. Фото: з архіву А. Пігулевського


УПівнічномуПричорномор'їустрицьїлищевантичнічаси.

"Геродотхваливчорноморськунативну(натуральну, що непіддаласязмінам.-Авт.)устрицю.Черезслабосоленуводувонавідрізняласяніжнимгоріховимпіслясмаком",-розповідаютьнамукраїнськіустріцеводи.

ПізнішезавдякиРимськійімперіїтрадиціявживатиустрицьвїжупошириласявЄвропі,ідоXIXстоліттянатериторіїнинішньогоукраїнськогоузбережжявжерозвивалисяповноцінніустричніпромисли.

"Мибулинайбільшимекспортеромнасвітовий ринок,особливодо царськихстолів.АлеситуаціярізкозміниласяпісляДругої світової,колизСахалінусюдизбаластнимиводамизавезлирапану.Рапанипочалипоїдатиімідій,іустрицьвнеймовірнихкількостях,-пояснюютьустріцеводи.-Нашачорноморськаустрицявиглядаєтрохиінакше,вонаплоска,цеіншийбіологічнийвид".

---fontegro

Франція. Мішки з молюсками поміщають на лінії припливу. Фото: fontegro.com

Дегустація: робимо "слурп"

Щобпознайомитиукраїнцівзпокищедивовижнимдлябільшостіпродуктом,нашіустріцеводивідкрилисвій"Устричнийуніверситет".Цеосвітнійпроект,врамкахякогозасновникфермиАндрійПігулевськийвиступаєзлекціямиідегустаціямиврізнихзакладахУкраїни.Крімтого,фермавідкрилавласнийдегустаційниймайданчиквселіУкраїнкавБерезанськомурайоніМиколаївськоїобласті,деможнане тількиполасуватиделікатесом,а йдізнатися,якправильноцеробити.

"Восновномудо насїдутьлюди,якініколине куштувалиустриці.Дужеприємно,щовониприїжджаютьдо насвпершецілеспрямованоскуштуватиустрицю,хочадоцьогоніколи незважувалися",-говоритьменеджерпроектуКсеніяНестеренко.

Дістатисясюдиможнакількомаспособами:зорганізованоюекскурсійноюгрупоюнаавтобусі,наособистому автомобіліабожнатаксівідавтостанціїкурортногоселищаКоблеве.Правда,яквдалосянамперевіритинаособистомудосвіді,не всітаксистипогоджуютьсянатакупоїздку:деяківодіїбоятьсягрунтовоїдороги,якайдеуздовжлимануімісцямипроходитьбілякраюобривів.

1536311724.4362

Концепція. Головна ідея – відпочити в тиші. Фото: П. Мординська


Деякігурманидивуються,мовляв,чомудегустаційниймайданчикзнаходитьсятакдалеко.Алемінятилокаціюнаферміне планують,аджевнійєсвояродзинка.

"Тутвкраймальовничемісце.Йогоспеціальновибиралитак,щоблюдивідпочиливідміста.Частожителіпівденнихрегіонівприїжджаютьсюди,немоввресторан,амистворювализовсім іншуконцепцію.Оськияниїдутьдо насзарадиустриць,посидітибезмережі,безстільниковогозв'язку,відпочитивідроботи,помилуватисядикою природою",-розповідаютьнашіспіврозмовникинамайданчику.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Туристамтутзазвичайпроводять40-хвилиннулекцію-екскурсіюпро те,яквирощуютьустрицьічимвоникорисні.Потімпочинаєтьсянайцікавіше:передгостямирозкриваютьмушлі,пояснюючипремудростіцієї справи.

"Відкритиустрицюне таквже йскладно,потрібновзамочокнавузькій стороніпротягнутиніж івбуквальномусенсійогопровернути.Першаводазливається,томущоцерідиназочисноїсистеми.Післяпотрібноперевірити,чи живаустриця:кінчикомножавідтягаємомантію(крайнячастинатільцямолюска.-Авт.),івонаповиннастягтисяназад.Настолівониможутьперебувативтакомувигляді40-60хвилин,такщоїстипотрібнооперативно",-пояснюєКсенія.

До слова,відкривачустриць-окремапрофесія,яканазивається"чакер".Обидвачакери намайданчикуставляться до своєї роботивкрайсерйозно.

-2_01

Підготовка. Відкриваємо і перевіряємо устрицю. Фото: П. Мординська

"Меніздається,щоядосихпірне навчивсяцеробити,щеможнавдосконалюватися.Гостітежнамагаютьсявідкривати,миїхвчимо,щоблюдина могла,купившиустриць,поласувати вдома",-розповідаєнамчакерДмитроЄгоров.

Розкритиустрицю-цетількипівсправи,з'їстиїїзавдання неменшхитре.Молюскаслідполитипароюкрапельлимонногосоку,так,щобдодатинотку,алене перебитисмак,апотім,нікогоне соромлячись,втягнутивсебепрямозмушлі.Французиіанглійціназиваютьтакепоїданнякрасивимтерміном"слурп".Нашіжгурманижартомакажуть"сёрб".

Запитиделікатеспропонуютьковткомсухоговина.

"ЯвжекуштувалаустрицьвПарижі.Смачноітут,ітам,немаєособливоїрізниці",-поділиласяз "Сегодня" враженнямивідвідувачкаОльга.

АїїприятелькаНаталіядодає:

"Меніздається,тутякосьатмосфернонапляжі.Зовсіміншіемоції,ніжприйтивресторан".

Медики нерадять їстибільше двохдюжинустрицьзараз,адітямізовсімвартоутриматисявідцьогопродукту.

"Додев'ятироківможевиникнутиалергіявідвеликої кількостітакогобілка.Діткамдошестироківкращене давативзагалі.Мивідразупопереджаємо,щодітямпотрібновзятизсобоюпоїстиіобов'язковозахиствідсонця",-кажутьнамайданчику.Та йдорослимпотрібнознатиміру.

1536311804.6378

Дегустаційний майданчик. На березі Тилігульського лиману, далеко від цивілізації і шуму міст. Фото: П. Мординська

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти