Якою буде медицина в селі: до лікаря чотири рази на рік і консультації по інтернету

8 квітня 2018, 07:56

Віталій Андронік Віталій Андронік

Держава повинна оплатити ремонт, розширення сільських медзакладів, купити медобладнання і комп'ютери

Третинаукраїнцівживевселах.Однактільки17%фельдшерсько-акушерськихпунктівіамбулаторіймаютьсвійтранспорт.Щегіршезмедобладнаннямінаявністюліків

В минулому році парламент прийняв президентський законопроект про підтримку медицини в селі. Уцьомуроцінаохорону здоров'явселахвладавитратить1 млрдгрн,ще4 млрддержбюджетвиділивторік.Цігрошіпідутьнаобладнаннякабінетівлікарів,будівництвоновихмедпунктів,закупівлютранспортудлялікарівібудівництводорігвідвіддаленихсілдо лікарень.

Реклама

НещодавноМОЗтаМіністерстворегіональногорозвиткузатвердилипорядокзабезпеченнясілмережеюмедзакладів.Документдеталізуєзаконівстановлює,якимиповиннібутиамбулаторії,скількилікарповиненприйматипацієнтіввдень,іякчастоселяниможутьзвертатисядо лікаря.Цейпорядок-законодавча підставадлябудівництвамережіпервинноїмедичної допомогивсільськіймісцевості,щобкоженукраїнець,незалежновідмісцяпроживання,міготриматиякіснумедичну допомогу,повідомляютьвпрес-службі МОЗ.

Якбудуватимутьмедицинувселі,розбиравсясайт"Сегодня".

Кожен селянин може піти до лікаря чотири рази в рік

Всередньомучотирирази нарікможелюдиназвернутисядо лікарямережіпервинноїмедичноїдопомоги.Аводнузмінуамбулаторіяповиннаприйняти24пацієнта.Цекритеріїефективностімедзакладіводногорайону.Прицьомудопомогуможенадаватине обов'язковолікар-з30%зверненнямиможевпоратисямедсестраабофельдшер,йдетьсявдокументі.

МОЗіМінрегіонтакожвводятьпоняття"територіядоступності".Тобто,з'являєтьсянорма,скількилюдейіякутериторіюможеобслуговуватиоднаамбулаторія.

Територіальна доступність ділиться на:

Центральну-територіянайбільшогонаселеногопунктута прилеглихсіл,відстаньдоякихне більше7км.Вониповиннібутипов'язаніхорошимидорогами.

Першого порядку-територіянавколонаселенихпунктів,вякихживе неменше750осіб,ічерезякіпроходятьоднаабокількадорігдержавногозначення.Наційплощіповинніжитимінімум 3000людей.

Другого порядку-місцевість,наякійживе неменше1500 осіб.

713736Фото: С. Ваганов, "Сегодня"

Медзаклади"первинки"вселахурядподілиатежначотири типи.
Реклама

УселахможебутиЦентр первинної медичної допомоги -цемедустанову,деп'ятьднівна тижденьпрацюємінімумсімлікарів"первинки".Центрможерозміщуватисявмежахцентральноїтериторіальноїдоступності.Уньому братимутьсімейнілікарі,терапевти,педіатри,медсестри.Тутможнабудезробитианалізиіпройтиобстеження.

ВАмбулаторіїгрупової практикиможепрацюватимінімумдвалікарязпонеділкапоп'ятницю.Вонаможезнаходитьсявцентральнійабопериферійнійдоступностіпершогопорядку.Тутпрацюватимутьтіжлікарі,щоівЦентріПМП,іпроводититужсамудіагностику.Алевонабудерозрахована нена15тис.осіб,анатри.

Вамбулаторії моно-практикищодняєтількиодинлікар.Медустановатакоготипуможепрацювативмежахпериферійноїдоступностідругогопорядку.Тутбудутьтіжпослугидля1500пацієнтів,але,якщолікарпідеу відпусткуабозахворіє,йогоніхтоне замінить.

Щеодинтип"первинки"-пунктздоров'я.Вінможепрацюватименше,ніжп'ятьднівна тиждень,впериферійнійдоступностіпершогоабодругогопорядку.Такіпунктибудутьвневеликихселахзнаселеннямменше750 осіб.Упунктіздоров'ябудутьпослугимедсестриіфельдшери.Такожвдніприйомулікаряможнабудезробитидіагностикузахворювань.Лікарповиненприїжджати неменшедвохразів натиждень.

Замість пунктів здоров'я – транспорт до найближчої амбулаторії

Перш,ніжстворюватипунктиздоров'явселахпотрібнопідрахувати,чи вигідноце,йдетьсявуказі.
Якщозселадешевшеїздитивнайближчу медустанову,якапрацюєщодня,витрачатигрошінапунктздоров'ятаназарплатимедикамне варто.

Прицьомуавтобусзсела,денемаєлікаря,повиненїздитивмісцез працюючоюамбулаторієюне меншніж чотири рази надень.Транспорт небудебезкоштовним,вартістьпроїздувстановлюємісцевавлада.

1236834Фото: А. Бойко, "Сегодня"

Реклама

Якщотакихмаршрутівнемає,тодіурядрадитьселахпідрахувати,у скількиобійдетьсяутриманняпунктуздоров'яврік,іпорівнятиз вартістюорганізаціїтранспорту,кудивходитьзарплатаводія,щорічніобов'язковіплатежінаутриманнятаремонттранспорту,витратанапаливо.Якщопісляпорівняннявидно,щодешевшевозитипацієнтів,ніж утримуватипунктздоров'я-перевагавіддаєтьсяперевезенням.

Консультація лікаря через інтернет

Державаоплатитьремонт,розширеннясільськихмедзакладів,купитьмедобладнанняікомп'ютеривкожнусільськумедустанову.Нацевжевиділено5 млрдгривень.

Здати аналізи або пройти рентген можна буде в селі. У законі про підтримку медицини в селі кажуть, що медустанови забезпечать міні-лабораторіями, портативними діагностичними пристроями та рентген-апаратами. В Центри первинної медицини також закуплять стоматологічне обладнання. Діагноз пацієнту будуть ставити за допомогою телемедицини. Це означає, що сімейний лікар зможе відправити в електронному вигляді результати аналізів спеціалізованому лікарю. Він поставить діагноз і розповість, як лікуватися. Селяни також зможуть отримати консультацію по телефону або відеозв'язку.

Медична допомогачерезтелемедицину-цеконсультування,діагностикаілікуваннячерезелектронніпристрої,повідомленняабовідеодзвінки.Длявимірюванняфізіологічнихпоказниківорганізмувикористовуютьсядатчики.Даніпро пацієнтапередаютьсядалічерезпрограмуспеціалізованого лікаря,якийможезнаходитьсявіншомумісті.Наприклад,фельдшерможезробитиелектрокардіограмупацієнтаівідправитикардіологу,атойнапишесвій висновок.Цейспосібконсультаціївсвітідавноне новинка.АлевУкраїнітелеконсультаціяне розвинена.

Де знайти лікарів в села

Лікарівуселапотрібнозалучатибезкоштовнимжитлом,транспортом,інтернетомінадбавкоюдо зарплати.Завсецеповинназаплатитимісцева влада.Про цейдетьсявзаконіпро підвищеннядоступностітаякостімедичногообслуговуваннявсільськіймісцевості,якийприйнявпарламентвосени2017го.

832925Фото: С. Ваганов, "Сегодня"

Алесамілікаріне хочутьїхативсела.Заступник головногоКаховськоїрайонної поліклінікиІгорСупрунрозповідає:вселазвуть,пропонуютьжитло,хорошузарплату.ДоньогоособистоприходилизсілРоздольне,ЧервонийПерекоп,ікликали до себе.

"Громады все это предлагают, врать не буду, и условия нормальные дают. Но врач сам делает выбор, ехать или нет", – говорит медик. И добавляет, что в Каховском районе только два села имеют врачей – Чернянка и Семеновка.

Реклама

УсусіднійЛюбимівцізнаселенням6тис.осібнемаєжодноголікаря,хочаповиннобутитроє.УМалійКаховціз3,5тис.осібтежнемаєлікаря.Та йсамарайоннаполіклінікаукомплектованатількина60%лікарямипервинної ланки-терапевтами,педіатрами,сімейнимилікарям.

"Логично, что, получив престижное высшее медицинское образование, молодой врач захочет найти применение своим знаниям в современных медицинских учреждениях, а не грязь месить и от собак отбрехиваться. Далеко не всегда абитуриенты изначально хотят заниматься лечением: часть выбирает эстетическую медицину и косметологию, кто-то идет в медицинские представители, управленцы, или делает выбор в пользу частных клиник", – комментирует Екатерина Островская, заведующая одной из клиник сети медицинских центров "Здоровое поколение".

ВУкраїніне вистачаєлікарів,томущовкраїнінемаєплануванняпотребив лікарях наперспективу5-15років.Безлікарівреформи небуде,якімедицини.

"Никто не думает, где выпускники медицинских вузов будут работать, и какая нагрузка на них ляжет. А чтобы планирование было эффективным, нужно иметь качественные данные по количеству населения, распространенности заболеваний и тенденциях, как они меняются с годами", – отмечает врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Роман Фищук.

Нагадаємо,з 2 квітнявУкраїністартуваламедреформа.Тепервсімукраїнцямпотрібнопідписатизлікаремпервинногорівня-терапевтом,сімейнимлікаремабопедіатром-деклараціюпро медобслуговування.Якцезробити,читайтевматеріаліСтарт медреформи: що потрібно робити українцям з 2 квітня

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти