Петровські реформи: Вісім головних змін, які повинні відбутися в Україні найближчим часом

30 вересня 2014, 07:16

Олександра Захарова , Філенко Дмитро

Головного по хабарах виберуть по ТВ, а чоловіків навчать стріляти

ВчоравАдміністраціїпрезидентазаявили,щодлявступувЄСвУкраїніпотрібнопровести35реформ:длязабезпеченняверховенстваправа,енергоефективності,соцзахистута вдосконаленнявиборчогозаконодавства.Дляїхобговореннянавітьстворятьспеціальнийпорталreforms.ua.Нагадаємо,8реформзпрезентованихпрезидентом62-хдо2020-го рокуПетроПорошенковважаєпріоритетними."Сьогодні" вирішилазупинитисянаних.ПрицьомупрезидентЦентруантикризовихдослідженьЯрославЖалилопідкреслює: не можнатягнутизреформами5років: "Досередини2015-говонивжеповинні відбутися.Далі маєпочинатисяефект".Мирозібралися, які зміничекаютькраїну найближчим часом.

1Антикорупційнареформа: бюро, комісіяірада

Пріоритетноюза часомвАПназиваютьАнтикорупційнуреформу,вонаповиннавтілитисявжевосени(їївиконаннявпливаєна виділеннятраншувідМВФ.-Авт.).Але заразготовалише стратегіяреформи,зізнається заступник головиАПДмитроШимків."Врамкахреформи мистворимоНаціональнеантикорупційнебюро,яке займатиметьсярозслідуваннямифактівкорупції,Нацкомісіюз запобіганнякорупціїз функціямиконтролюіГромадська рада зкорупції,який вироблятимеантикорупційнуполітику.Востанніхдвохструктурахбудутьпредставникигромадськості,авБюро-професіонали.Главубюровідберуть9 осіб -3від Кабміну,3- відВР,3- відправоохоронців.Цебудутьпублічнілюдипоза політикою,алевибиративонибудутьз професіоналівівпрямомуефірі.Не зможутьпотрапитивБюролюди,якіостанні5років займалисяпитаннямикорупції (наприклад,вантикорупційномукомітетівВР)".Потрібновідділити чиновниківвід політики,ане створюватиБюро,впевненийдиректорУкраїнськогоаналітичногоцентру ОлександрОхріменко:"Наприклад,міністр -політичне обличчя,айогозаступник -держчиновник,якогоміністрзняти неможе.Такбудескладніше"привести" своїхлюдей.Антикорупційнийорган- першийпризвідниккорупції,тамможутьпочатибрати хабарі".

2Судовареформа: з люстрацієюбудескладно

Судовареформа- друганачерзі,враховуючипретензіїЄвросоюзу допрозоростінашого правосуддя."Миплануємостворитисудиза єврозразком,домогтисянезалежностісуддівта прозоростісудів.Важливопрописативідповідальністьсуддівза порушення принципівверховенстваправа,- сказав заступник главиАПДмитроШимків.-Будутьстворені іорганиконтролюзадіяльністюсудів".На думкуекспертів,владанапевнодійде і допитаннялюстраціїсуддів,алепотрібно робитивсепо порядку."Требапочинати зі змінизаконупросудоустрійі статуссуддів,цейзаконопроектзараз якразобговорюється(обговоренняпроводитьМін'юст,вРаді проектупокинемає.-Авт.).Другимкрокомябпоставив нелюстрацію,азмінидо Конституціївчастині звільненнясуддів,інакшебудь-якалюстраціябуденеконституційна(немаєтакогоприводу длязвільнення вОсновномузаконі.-Авт.),-сказав"Сегодня"головаправлінняЦентру правовихреформІгорКоліушко.-Третійкрок -люстрація,четвертий -відбірнових суддівза новими правилами.Суспільство повинно матиі можливістьмоніторитисудовіпроцеси.Аледляцього не потрібнігромадські ради: достатньовідкритогореєструрішень.АрозслідуваннямфактівкорупціїзайметьсяБюро".

3Поліція: хто не перебудується, піде сам

Врамкахцієї реформиправоохоронніорганичекають скорочення,атакож створеннявузькоспеціалізованихпідрозділів."Наприклад,МВС -це громадянськийорган,аосьполіціяможебутиорганомвиконавчоївлади,якізаймаютьсяпідготовкоютавиконанням судовихрішень,питаннями підвищеннязарплативорганахітакдалі.Вузькоспеціалізованіпідрозділи будутьстворені івСБУ,івНацгвардії,будезмінена ісамаструктуравідомств, управління нимибудуть оптимізовані",-говоритьШимків.

РеформуванняМВС можезайняти5-8років,пояснюєекспертЦентрудослідженьправоохоронноїдіяльностіОлегМартиненко:"Легкоповіситинавсіхполіцейськихновізначки,не складноввестидо складукадровихкомісійпредставниківгромадськості.Останнєвимагає часу.Головне -перебудуватисистемуроботи,аджеМВСвзв'язцізсудамиіпрокуратурою.Якщопрокуратурабудеготовадо того,що МВСбудедаватиреальніпоказники,крімстатистики,потрібнореформуватиіпрокуратуру.Аочищеннявідбудеться самособою: хто незможементальноперебудуватися,простосампіде.Такбуло,наприклад,вПольщі".

4РеформаЗСУ: кожен зсеминавченийстріляти

Нашуарміюсподіваютьсяперебудуватипо швейцарськимзразком,заявлявнедавноміністрВалерійГелетей.У Швейцарії,на відмінувід Ізраїлю,жінки неслужатьвармії,зате всічоловіки від18 до35років проходятьармійськупідготовку (260днів),що поєднуєтьсяз професійнимцивільнимнавчанням.Врезультаті майжекоженгромадянинкраїни можевстатинаїїоборону.Яквжеписала"Сегодня",перепишутьівійськовудоктрину,прописавшивнійризикиізагрозидляУкраїни.ВАПпідтверджують:подібна стратегія-врозробці.ВійськовийекспертАнтонМіхненкозгоден,щоУкраїнаповиннапобудуватисвоюарміюза швейцарськимабофінськимзразком:"Кожнасьома чивосьмалюдинавкраїніповиннавмітитриматизброювруках.Самаарміяповиннабути мобільною,добреоснащеноюізабезпеченою.Збільшуються івитрати бюджетунаоборону-повиннібути від3,5% до5% (відповідно достратегіїреформпрезидента,витратинаоборонизбільшатьдо 5%.-Авт.)".Аот вступдо НАТО -питання спірне,вважаєексперт:"Цебуло бнепогано,алеблоковийстатусспричиняєпротидіюзРФ.Намкращепокладатисянасвоївласнісилиі робитиарміюнайбільшготовою внайкоротшітермінибутимобілізованоюпроти зовнішньоїагресії".

5Маломубізнесу потрібніконсорціуми

У стратегії2020зазначено,щоУкраїнарозраховуєза5роківпіднятисязі112місця в рейтингулегкостіведеннябізнесудо 20-гоізалучитивкраїну$40 млрдпрямихіноземнихінвестицій.Самареформа-настадіїнапрацювань."Головназадачадержави- відновленняекономічного зростання,- вважаєекономістЯрославЖалило.-Потрібно активізуватироботунавнутрішніх ізовнішніхринках.Другиймомент- формуваннядержбанківзнаданнямкредитівдлябізнесута введенняподатковихстимулівдляінвестування.Також потрібносформуватиінструмент,якийдозволитьцільовимчиномнаправлятибюджетнікоштинапідтримкубізнесу: наприклад,створити українськийбанкреконструкції тарозвитку".За словамиЖалило,бізнеспотребує підтримкиекспортноїактивності:"Крупномуекспортупотрібнакредитнапідтримка,амаломуще потрібновчитисявиходитиназовнішніринки,тому потрібніконсорціуми".

6Управління:потрібноперебудуватиструктуру

Системууправління,як пояснюютьівАП,івекономічнихта юридичнихколах,важливопомінятихочаб тому,що черезрозгалуженостіланцюжківвідповідальностіу владіскладнорозібратися, якаструктуразащо відповідає.Системууправліннякраїноюобіцяютьзробитибільшзрозумілою.Потрібна ідецентралізація,щобпитання місцевогорівнявирішувалисяне вКиєві."Дужеважливарегіональнауправлінськареформа,тобто розширенняповноваженьта економічнихможливостей розвиткурегіонів, розширенняїх економічноїсамостійностіта фінансовоїбази.Потрібно переглянутиміжбюджетнівідносиниміжКиєвом ірегіонами.Щостосуєтьсясоцвиплатврегіонах,необхідночіткий розподілповноважень,щоб усерединідержавибула зрозумілазонавідповідальності органіввлади",-пояснивнамЯрославЖалило.

7Податки: експертирадятьпочекатизреформою

Податковуреформуможнарозглядативконтекстіреформипідприємництвата залучення інвестицій."Зелене світло"длябізнесу- прозорасистемаоподаткування тавідсутністьхабарів.ДопоможеіАнтикорупційнебюро,запевняютьвАП.Проводитиреформибудуть,беручи приклад зГрузії:серед  їх розробників- у томучисліфахівцізвідти.Реформапередбачаєподатковуамністію,кадровічисткифіскальноїслужби, зниженнячастини податківі скороченняїхчисла.На думкупрезидентаУкраналітцентраОлександраОхріменка,кращепочекати зподатковимиреформами."Кращезаборонитина10роківзмінивподатковезаконодавство.Зміни- простір длякорупціїу перевіряючихорганів -покибізнесрозбирається,вінробитьпомилки.У Швеції,Німеччини,Швейцаріїподатковезаконодавствозмінюється раз на50років".

8здоров'я:потрібнастраховказамістьліжко-місць

Реформусистемиохорони здоров'япланувалидавно: МОЗнавітьпроводивекспериментиврегіонах,поступоволокальновпроваджуючиінститутисімейного лікаря тапервинної медицини(заходиз профілактики та діагностикинаселення).Алекомплекснопроблемою незаймалися.У сферіохорони здоров'япотрібнопродовжитивекторна посиленняпервинної медицини,кажекерівникпрограми "Громадське здоров'я" одногоз міжнародних фондівОленаКучерук:"Важливопереглянути підходидо фінансуванняохорони здоров'я.Зараз грошівиділяютьсявідповідно до кількостіліжко-місць,аповиннібутиприв'язанідо пацієнта іпослугам.Цепередбачаєпоступовий розвитокстраховоїмедицини.Кожен знастриразиплатитьзаохорону здоров'я:податки,госпіталізаціяі особистоврукилікаря.Медстраховка- дешевше".

Реклама

В тренді
"Відморожена зовсім": в Мережі захейтили менеджера Укрпошти за пост про секс
Фото: Facebook Левицької
В тренді
Град, шквали, зливи і магнітні бурі: погода приготувала українцям "сюрпризи"
В тренді
Коронавірус "дав задню"? В Україні все менше нових випадків за добу (статистика)

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти