Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова: Кожен виїзд евакуаційної бригади – це маленький подвиг

30 серпня 2014, 10:20

Координатор Гуманітарного штабу розповіла про результати роботи за останній тиждень

Щотижнявпрес-центрі "Сегодня-мультимедиа" проходятьзвітніпрес-брифінгиРиммиФіль,координатораГуманітарногоштабуприФондіРінатаАхметова.За словамиРиммиФіль,"сповідуючипринципипрозорості тавідкритості, Гуманітарнийштабзвітуваві продовжуватимезвітуватизакожен проведенийденьізавсю виконануроботу.Цевкрайважливо,тому щосуспільство має знати,куди прямуєгуманітарнадопомога,як і за якимимаршрутамивідбуваєтьсяевакуаціяі розселеннялюдейіяка ситуаціязаразвціломунаДонбасі".

Після прес-брифінгукоординаторГуманітарногоштабувідповіланазапитання журналістів.

-Римма, скажіть, будь ласка, за якими основниминапрямкамипрацювавГуманітарнийштабостанній тиждень? Якірезультати?

НаДонбасіпосилюютьсявійськовідії,ситуація посилюється,івцихумовах,як ніколираніше,виникає всебільша необхідністьвроботііШтабу,і всіхволонтерів,та партнерськихорганізацією,івконсолідації всіхсил.Станомна28 серпня,за допомогоюШтабуіволонтерівбулиевакуйовані22840осіб, знихбільше 10тисяч -це діти.І це відбуваєтьсянапередодні початкунавчальногороку,тобто можнатільки собіуявити, зякою душеюі якимчиномвиїжджаютьцілюди,ці сім'ї.Колимиспілкувалисязвамибільше тижня тому,цяцифрабулатрохи більше15-титисячлюдей.На жаль,все більшелюдейвимушенопокидаютьсвої будинки.І з кожнимднемвсескладнішеі складнішевивозитиїх.

Миз учорашньогоднясталиперевозитищелюдейз НовоазовськавМаріупольі інші регіони,тому що ситуаціятамрізкозагострюється,і залишатитамдітей, евакуйованіродини стаєнебезпечним.40дітей-сирітз МаріуполявивезливЧервонийЛиман.Розумієте,такіміграції-це доситьскладнийпроцесдлядітей,якісталидітьми війни,ідлявсіхтихлюдей,які цюевакуаціюорганізовують.

-З якихмістГуманітарнийштабпроводитьевакуацію?

Мипродовжуємоевакуаціюз місць,де йдутьактивнібойовідії.ЦеМакіївка,Єнакієве,Донецьк,Горлівка,Первомайськ,Брянка.Вдеякіміста мине можемов'їхати,не можутьв'їхатинашіволонтериабовідмовляютьсяїхатиавтобуси.Алеми неприпиняємопробувати.Щовечораоновлюємомаршрутнанаступнийдень.Дивимося,де іскількилюдейхочутьвиїхати,як це можназдійснити.Явдячнаволонтерському руху,за участюцихсміливих,чесних іпоряднихлюдеймививозимонаселенняіз зонбойовихдій.

- 13 серпнязапрацювавєдиний багатоканальнийтелефонШтабу0800509001, атакожадресаелектронноїпоштиhelpdonbass@fdu.org.ua. Якбагато дзвінківприймаютьволонтери? Про щопросятьвпершучергу?

Дзвінківдужебагато,обробляємобільше 700щодня.Більше половинистосуються якразевакуації.Алезнаєте, якає тенденціястрашнаі лякаєнасьогоднішнійдень?Людипочинаютьзвикатижитивумовах бойовихдій,і яктільки хочтрошкистабілізуєтьсяситуація,хоч півдняне стріляють,наприклад,яквсередувДонецькудо другої половинидня,деякілюдивідмовляютьсявиїжджати іпростоне приходятьпозаписувавтобус.Коли співробітникиштабудзвонятьдізнатися, чи все впорядку,тоїмвідповідають, щопередумали,з'явиласянадіянанастання мируіна припиненнявійни.Їмздається,щоце буде зовсімскоро.

Багато історійскладноїевакуації.Знаєте, часомкоженвиїздевакуаційноїбригади -цемаленькийподвиг.Наприклад,вивезтилюдину звнутрішньою кровотечеюзХанжонководо Харкова чиновонародженихдітокзодногопологового будинкувпологовий будинокіншій області,розуміючи,щобезтерміновогооперативноговтручанняцідіткипросто невиживуть.Аболюдейз психоневрологічнихінтернатів,старихз будинківдля літніх людей.Сьогоднівивозимо75незрячихлюдейз Донецька таКостянтинівки.Щогодининазв'язкуз тими,хто допомагаєевакуюватиі злюдьмивавтобусах.

- Минулої п'ятницівМаріупольприйшов першийешелонгуманітарногорейсуРінатаАхметова.Висупроводжуваликолону з100фурздопомогою.Розкажіть, що зараз відбувається, чи отримуютьвжелюдипродукти?

Штабпрагнедопомогти якомогабільшій кількостілюдей.ЦефілософіяГуманітарногорейсуРінатаАхметова.Тиждень томуз Дніпропетровська100автомобілів буливідправленівМаріуполь.Вони заразрозвантаженііфасуютьсявіндивідуальніпакети.Ужезараз близькотретиницієї гуманітарноїдопомоги,яка розрахованана 200000 осіб,вжевідправлена зМаріуполяврізнімістаі селищаДонецькоїобласті.

Величезна кількістьпереселенцівперебуваєнаАзовськомуузбережжі,тампростопереповненібази -відправленобагатогуманітарноїдопомогитуди.ВідправленагуманітарнадопомогаівЧервонийлиман,Добропілля,де тежвелика кількістьпереселенців.Івмісця,де дужеі дуженеспокійно.Це завдання мипрагнемовиконати за допомогоюволонтерів.

-Як проходитьдоставкадопомогивДонецькіМакіївку, що не контролюютьсяукраїнською армією?

Цедужеважливеі, напевно, найголовніше питання,бо якщоговоритивідверто,тодоставитипродуктивзвільнені міста- не такавеликапроблема.Тут дужеважливосправедливоїхрозподіляти.Очевидно,що заразпотребують гуманітарноїдопомогивсе,абсолютновсі віковігрупи.Тому мирозробиликритерії,згідно з якимивпершучергуця допомогабудевиділятися.Цебагатодітнісім'ї,інвалідиI-IIгрупи,тілюди,які є опікунамидіток,дітивійни.Ценайбільш вразливімешканці нашогокраю.Давайтеспочаткузабезпечимоїх,апотім будемозабезпечувати іінші групинаселення.

Особливоскладне завдання – доставитипродуктитуди,де йдутьбойовідії.Нашазадача-допомогтилюдям,якітамзнаходяться,допомогтиїмвижити.І томурізнимишляхами,втому числі за допомогоюволонтерівмибудемозабезпечуватиці містапродуктамихарчування.Яб нехотілазараз вдаватисявдеталі.Йдевійна,волонтерипіддаютьсявеличезному ризику,і видаватиякісьлогістичнісхемизаразне час.Давайтемидочекаємося,колинастане мир,і тоді,повірте,напевно,не однакнигабуденаписана,якволонтери,ризикуючисобою,заїжджаютьівДонецьк,івЄнакієве,ідо Ясинуватої,ібуквальнопідобстріламививозятьлюдейабозавозятьзараз10-20-30пакетівзїжею.Повірте,коженпакетдоставляєтьсяціною людського життя.Ось такасхемазараз.

- Цього разуГуманітарнихрейсомтакожбувдоставленийспецвипускгазетидляпереселенців. Розкажітьпро нього.

Та, знаєте, кажуть, нехлібомєдиним живелюдина.ЖителіДонецькоїобластівжебагатомісяців,аякщобути точною,тоз червня, знаходятьсявінформаційномувакуумі, тому вкоженпакетгуманітарногорейсумивкладаликомплектгазет"Сегодня","Донецкие новости"та спецвипускдляпереселенців,якиймиробимоспільноз Українськимкризовиммедіа-центром.У спецвипускує іюридична допомогадлятих,хто зараззмушенийжитипоза домом,іпсихологічна допомога,івпринципі,це набірулюбленихгазет,до якого звиклинашіземляки.

Також,кольмивжеторкнулисяінформаціюпрогуманітарнийпакет,тоце10кгпродуктів,середяких -гречка, рис,цукор,соняшниковаолія,консерви,чай,тобто нешвидкопсувніпродукти.Цепродуктивбільшості своїйукраїнськоговиробника,продуктизвичайноїціновоїкатегорії,якісні,якідопоможутьнашимлюдямпротриматисявтакий важкий час.

-Які проблеми упереселенцівзалишилисяневирішениминасьогоднішнійдень, окрім гуманітарноїдопомоги?

Звичайно,цепитаннярозселення.Дужегостре ідужескладне.І знаєте,ми невирішимоце питання,жоднанайпотужнішасила,фонд,штаб невирішитьце питаннябездопомоги держави.Настаютьхолоди.Люди,якібулиевакуйованівчервні абовлипні,поїхалинасправдівтапочкахівлітніхкостюмчиках.Дітям потрібнойтившколу.Бази,наяких заразживуть нашіпереселенці,абільше 6тисяч осібШтаброзселивнабазахвідпочинку,практично всірозрахованіналітній період.Мипрагнемодопомогти,впершучергу,особливонезахищеним.Авирозумієте,щовумовах війнинезахищеніабсолютновсі.Ми,впершучергу,будемодопомагатидитячимбудинкамсімейноготипу,сім'ямбагатодітним,миповиннірозуміти,щоі турботадержави- теждопомагатитакимлюдям.

Такожвеличезнапроблема- повернутилюдейнамісця їхпостійного проживання,якщомістазвільнені,людисаміїдуть.Штабдопомагає зповерненням,іфінансововтому числі.Алеколивмістійдутьбойовідії,повернутисядуже-дужеважко.А питанняімісце,де можнарозміститилюдейназиму,-це величезнапроблема,і цеповиннабутипроблемавсього суспільства.Таксамо, як іпроблема оформленнядітейдо шкіл.Такожвеличезне завдання.ВМаріуполіу SCMє такігігантиякметалургійніпідприємства,вони взялишефствоізобов'язаннязібрати всіхпершачківдо першоговересня,осьтаквсімсвітомминамагаємосядопомогти нашомуДонбасу.

- Висказали, щовжебільше 6тисяч осібШтаброзмістив? Крімтого, що цетуристичнібази, вякі містаУкраїнибільшістьвивозитьсяі куди?Цеприватніпансіонатиабо винамагаєтесявякіськвартирирозселяти?

Впершучергу,це підприємствасоціальноїсфери,які входять до SCM.Цемайже2000підприємств,якіналежатьSCM -цешахти,металургійнізаводи,у нихісторичнобули підприємства,профілакторії,санаторії,- тамзараз знаходятьсяпереселенці.Цетакож іінші підприємства,у якихштабіфондвикуповуєівиплачуєпроживання.Наприклад,вМиколаївськійівОдеськійобластяхмиоплатилище й боргидляпроживання інвалідів,дітей-сиріттамалозабезпеченихлюдей.Ось,наприклад,1 мільйон300гривень булосплаченосанаторію"Медик-2".Або"Сенетатя"вОдеськійобласті -2,5мільйона іпролонгувалирозміщення(щезаплатилиблизько800 тисячгривень).

Є дужеважлива тенденція- люди нехочуть виїжджатизамежі своєїобласті.І єдуже чіткафілософія-якщовжеі довелосяпокинутибудинок,тодесь надуженевелику відстань,щобприпершійжеможливостіповернутисядодому.ЦевосновномуДонецькаобласть,цеЗапорізькаобласть,Дніпропетровська, Харківська,тому що це дужеблизько.Було літо,було легше.Можна булорозміститивприморськихпансіонатах.

Адже що такеевакуація?Цевивезеннязатериторію,де йдутьбойовідії.Микупуємоквитки,людиїдутьдо своїх родичів,друзям,знайомимдалеко чи близько.Деякиммиоплачуємоі проживання,деякісамірозміщуються.Алеось заразщейде такаміграція.Припустимо,звільнилиСлов'янськ,Краматорськ,і заразлюдиз ДонецькапереїжджаютьвКраматорські Слов'янськ,Костянтинівку.Осьтака внутрішняміграціявмежах однієї області.Але є дужечітке розуміння,що як тількистанеспокійно,людиповертаютьсядо себедодому.Людимріютьповернутисядодому.Ясаматака.

Реклама

 

В тренді
"Відморожена зовсім": в Мережі захейтили менеджера Укрпошти за пост про секс
Фото: Facebook Левицької
В тренді
Град, шквали, зливи і магнітні бурі: погода приготувала українцям "сюрпризи"
В тренді
Коронавірус "дав задню"? В Україні все менше нових випадків за добу (статистика)

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти