Найцінніші книги України: унікальні ноти і колекція Лифаря

22 липня 2018, 05:40

Кириченко Леся Кириченко Леся

Від рукописних книг до прижиттєвих видань письменників

Незважаючи на те, що зараз лише в кілька кліків в телефоні або комп'ютері можна знайти мільйони різних книг в електронному вигляді, є досить багато людей, які не можуть жити без друкованих книжок. Їм приємно тримати в руках старі фоліанти і гортати сторінки, відчуваючи їх запах, знаходити між сторінок "привіти з минулого" у вигляді старих квитків, листівок, марок або навіть купюр ... Більш древні і цінні екземпляри зараз надійно заховані у фондах столичних бібліотек, і отримати доступ до них не дуже просто, хоча цілком можливо.

І воно того варте! Адже такі унікальні книги по праву можна назвати "літературним скарбом", що дбайливо зберігається в фондах.

"Сегодня" пройшлася по головних
столичних бібліотеках і дізналася,якіцінніекспонативонизберігаютьнасвоїхполицях,аякізнихможназнайтивонлайн-доступі.Азаодноз'ясувала,якчастовідвідуютьїхлюдиіщоробитьсявмістідляпопуляризаціїбібліотек.

Бібліотека КПІ

Реклама

Увідділірідкіснихіціннихдокументівнауково-технічноїбібліотеки ім.Денисенказнаходятьсястаровиннікнигиз"посланнямизминулого"ібібліотечнамебліХХстоліттяОднієюзкращихвУкраїнівважаєтьсяунікальнастоличнабібліотекаіменіВернадського.Усвітовомурейтингунайбільшихбібліотеквоназаймає20-емісце.Тутзберігаєтьсяблизько15 мільйоніводиницьпримірників:книги,газети,журнали,карти,ноти,рукописи,стародруки.

Наприклад, документи починаючи від зародження писемності (клинописні тексти датуються III тис. до н. е.), а також одне з найбагатших зібрань стародавніх пам'яток слов'янської писемності, рукописних книг XI-XVIII століть, історичні документи XVI-XVIII століть. Унікальні сім сторінок Київських глаголічних листків (X століття), Оршанське Євангеліє XIII століття, Києво-Печерський патерик (1553-1554 рр.). Але найвідоміша книга – Пересопницьке Євангеліє (1556-1561), на якому приймають присягу на інавгурації президенти України. До речі, різниця оригіналу та копії в тому, що в останньому затерті позначки, зроблені на полях рукою Мазепи.

Убібліотецієвеликаколекціяінкунабул.На окрему увагузаслуговують8 тисячтомівстародавніхслов'янськихкниг,надрукованихкирилицею,-середнихОстрозькаБіблія 1581року і"Граматика"МелетіяСмотрицького.БезлічрідкіснихвиданьXVIII-XXстоліть:наприклад,"Енеїда"Котляревського1798року"Кобзар"ТарасаШевченка1840 року,прижиттєвівиданнятворівОлександраПушкіна,ІванаКарпенка-Карого,ЛесіУкраїнки.

"Унаснайбільшенотнесховищев усійУкраїні-220 тисячфондів,деякіекземпляри-унікальніієдиніу всьомусвіті.Основацьогофонду-зколекціїРозумовських,бібліотекаіархівмузичноготовариства ім.Леонтовича",-пояснюютьвбібліотеці.

Ащетутзберігаєтьсявеличезнаколекціякартографічнихвидань(42 тисячіпочинаючизXVIстоліття).Середнихтакіраритети,якКартаКиївськоїгубернії1784року.Угазетномуфонді-більше175 тисячрічнихкомплектівгазет.Алетакіунікальнівиданнядоступнідалеконе всім.За міжнародними нормами,їхможнапоказуватитількинавиставкахабофахівцям.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Політех: сховище рідкісних видань

Реклама

НатериторіїНаціональногоуніверситету"КПІім.Сікорського"знаходитьсябібліотека,дезберігається величезнакількістьціннихкниг.

"Бібліотеці120років.Унасзібраноблизько2,7мільйонавидань.Зних5 тисяч-рідкісні.Восновномуцетехнічналітература,алеєкнигиз архітектури,історії,мистецтва.Вониз'явилисязавдякивикладачам,якіприносилисвоїкниги,ащеціліколекціїдарувалимеценати",-поясниланамМаринаМірошниченко,заввідділурідкіснихіціннихдокументівнауково-технічноїбібліотеки ім.ГригоріяДенисенкаНТУУкраїни"КПІім.ІгоряСікорського".

Заїїсловами,найстарішакнигавбібліотеці-"Основихімії".Їїавтор-нідерландськийлікарГерманБургаве.Вонавпергаментнійпалітурціідатується1732роком.Написананалатині.Потрапилавонавбібліотекувкінці20-хроків минулогостоліття.Не меншціннийекземплярфранцузькою мовою-"Елементихімії",їїавтор-Жан-АнтуанШапталь(1796г.).Цікаві також"Новийтехнічнийсловникмистецтвіремесел"(1822роки)іпідручник"Графікидлярозрахунківзалізобетоннихконструкцій"(1915 року).

Родзинкоюбібліотекиможнаназватикнигу"Київ-теперь и прежде"1888року.

"Цейвипускготувавсядо900-річчяхрещенняРусі.ЇїможнавважатиоднимзпершихпутівниківпоКиєву",-пояснилинамвбібліотеці.

ТутзберігаєтьсяікопіярукописноїкнигиПересопницькеЄвангелієXVIстоліттяцерковнослов'янською мовою(тираж1200 примірників).До речі,наоригіналі,якийзберігаєтьсявбібліотеціВернадського,даютьприсягупрезидентиУкраїни.

Застародавнімикнигамипотрібенособливийконтроль,кліматісвітло.Тутвонизберігаютьсявшафках,залобладнанийсигналізацією.Доступдо книгможутьотримативсібажаючі,алепотрібноуточнитисвоїданіізякою метоюїмпотрібнообробитидані.

Реклама

Устародавніхкнигахчастознаходятьстаровинніфотографії,записки,листи,квитанції,дореволюційніпроїзніквитки,вирізкизгазетрізнихепох.

"Завдякитакимзнахідкамз'ясувалося,чомубільшістьстаровиннихкнигмаютьпалітурканашогоінституту.Мивиявиликвитанціюодногозвикладачів.Вінзакуповувавкнигизакордономбезпалітурки-такбулодешевше,апотімвжевінститутіробилипалітурку",-пояснюютьвбібліотеці.

Тамдодають,щовцьомуроціплануютьоцифруватиблизько20 тисячкниг,якібудутьдоступнівелектронномувиглядівсімбажаючим.

Вернадка: з нотами, інкунабулами і Українкою

Однією з кращих в Україні вважається унікальна столична бібліотека імені Вернадського. У світовому рейтингу найбільших бібліотек вона займає 20-е місце. Тут зберігається близько 15 мільйонів одиниць примірників: книги, газети, журнали, карти, ноти, рукописи, стародруки.
Наприклад, документи, починаючи від зародження писемності (клинописні тексти датуються III тис. до н. е.), а також одне з найбагатших зібрань стародавніх пам'яток слов'янської писемності, рукописних книг XI-XVIII століть, історичні документи XVI-XVIII століть. Унікальні сім сторінок Київських глаголічних листків (X століття), Оршанське Євангеліє XIII століття, Києво-Печерський патерик (1553-1554 рр.). Але найвідоміша книга – Пересопницьке Євангеліє (1556-1561), на якому приймають присягу на інавгурації президенти України. До речі, різниця оригіналу та копії в тому, що в останньому затерті позначки, зроблені на полях рукою Мазепи.

Убібліотецієвеликаколекціяінкунабул.На окрему увагузаслуговують8 тисячтомівстародавніхслов'янськихкниг,надрукованихкирилицею,-середнихОстрозькаБіблія 1581року і"Граматика"МелетіяСмотрицького.БезлічрідкіснихвиданьXVIII-XXстоліть:наприклад,"Енеїда"Котляревського1798року"Кобзар"ТарасаШевченка1840 року,прижиттєвівиданнятворівОлександраПушкіна,ІванаКарпенка-Карого,ЛесіУкраїнки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

"Унаснайбільшенотнесховищев усійУкраїні-220 тисячфондів,деякіекземпляри-унікальніієдиніу всьомусвіті.Основацьогофонду-зколекціїРозумовських,бібліотекаіархівмузичноготовариства ім.Леонтовича",-пояснюютьвбібліотеці.

Реклама

Ащетутзберігаєтьсявеличезнаколекціякартографічнихвидань(42 тисячіпочинаючизXVIстоліття).Середнихтакіраритети,якКартаКиївськоїгубернії1784року.Угазетномуфонді-більше175 тисячрічнихкомплектівгазет.Алетакіунікальнівиданнядоступнідалеконе всім.За міжнародними нормами,їхможнапоказуватитількинавиставкахабофахівцям.

Від цезарів до фотоальбомів про столицю

Унікальноюможнаназватинауковубібліотекуім.МаксимовичауніверситетуШевченка.Вонаодназнайбільшихінайстарішихвузівськихбібліотеккраїни.Заснованав 1834році.Тутзберігається понад3,5 млнпримірниківкниг,періодичнихвиданьна33мовах.

"Гордістьбібліотеки-кімнатарідкіснихкниг,створенав1983 році,дезібранобагатоунікальнихвиданьз філософії,історіїтарелігії",-розповідаютьвбібліотеці.

Тутзберігаютьсякниги,якіз'явилисязпочаткудрукарстваідо 1800року.Всьогопонад 7 тисячнайменувань,надревніхмовах:латинській,староєврейською,давньогрецькому...Середунікальнихвидань-інкунабула(дужерідкіснікниги,виданівЄвропівідпочаткудрукарства)"Життєписдванадцятицезарів"надрукованавВенеціїв 1497 році,"Євангеліє"1575роки,"Лексиконслов'яноруській"ПамвиБеринди1659року"Граматикаслов'янська"МелетіяСмотрицького1721року.

Багато цікавого можна відшукати і в Національній бібліотеці ім. Ярослава Мудрого (колишня назва Парламентська). Бібліотека розрахована на студентів, викладачів, науковців вищих навчальних закладів. Але зали бібліотеки можуть відвідувати всі бажаючі. Її засновники – відомі київські меценати купець Іван Бродський і київський губернатор Іван Фундуклей ... Там нині налічується більше 4 мільйонів екземплярів на 66 мовах світу: книги, періодичні видання, автореферати дисертацій, карти, ноти, документи на електронних носіях. Є в бібліотеці рідкісні та унікальні видання, рукописні книги і різні видання ХVIII-ХІХ століть, а також колекції репресованих українських авторів 1920-1930 років. Зберігаються тут прижиттєві видання Володимира Винниченка, Михайла Грушевського, Михайла Драгоманова, Пантелеймона Куліша, Миколи Хвильового, Івана Франка, Тараса Шевченка, Лесі Українки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Насайтіпублічноїбібліотеки ім.ЛесіУкраїнки"Сегодня"знайшлавжеоцифрованірідкіснітараритетнівиданняпро Київ(ХІХ-ХХстоліть).

Всього їх в установі понад 250-ти. Наприклад, в електронному вигляді можна почитати "Слово о полку Ігоревім", надруковане в 1800 році, а також погортати онлайн-сторінки "Покажчика святинь і священних пам'яток Києва", виданого в Києво-Печерській лаврі в 1853 році. Тут зберігається безліч фотоальбомів, де можна побачити Київ ХІХ століття. Доступ до цих унікальних книг – безкоштовний. Там же можна побачити оцифрований колекцію Сержа Лифаря: "Щорічник імператорскіх' театров'" (1900 року випуску), "Балет від класики до модерну", написана ним же і надрукована в 1938 році в Лондоні, і десятки інших книг, в тому числі про балет минулого століття.
Не у всіх столичних бібліотеках зберігаються стародавні унікальні книги, але в той же час там є багато інших цікавих видань
.

"Нещодавномивигралипроект"ЦифровабібліотекаКиєва"спільнозбібліотекоюКиєво-Могилянськоїакадемії.Будемооцифровувативсевиданняпро Київ",-пояснила "Сегодня" директормережіпублічнихбібліотекКиєваОльгаРоманюк.

Без черг, але з музикою

За данимиекспертів,вУкраїніналічуєтьсяблизько40 тисячбібліотек-публічні,наукові,спеціалізовані,сільські.Знихвстолиціперебуваєблизько150.Згідно зі статистикою,за2016рік в Україніналічувалося12,65млнчитачівбібліотек,накожного припадалопо23виданікниги.На жаль,чергунихне спостерігається.Наприклад,національнубібліотекуім.ЯрославаМудрого(доперейменуванняПарламентська)влітній періодзамісяцьвідвідуєблизько300 осіб,хочавнавчальнийперіодцифраможедосягатиітисячі.

"Про масовезбільшеннічислачитачівговоритипокине доводиться,алевтой жечасзаразбагато бібліотекстаютьсвоєріднимикультурнимицентрамиітомуцікавіідорослим,імолоді",-пояснюєPR-менеджерУкраїнськоїбібліотечноїасоціаціїОксанаБояринова.

Наприклад,столичнібібліотекипочалиактивнозалучативідвідувачівновимиакціями,виставками,вечірнімичитаннямипоезіїтаклубамиза інтересами:мандрівників,природознавства,фото,музики.Зокрема,вбібліотекахГолосіївськогорайонупроводятьакції"Малюквбібліотеці",анаІванаКупалаприкрашализалірозповідаличитачампро походженнясвятаіспівалипісні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти