Голова ДУС Сергій Березенко: "Будь-хто зможе орендувати житло в "Конча-Заспі"

15 вересня 2014, 08:00

Христина Коновалова

Голова ДУС розповів "Сегодня" про зникнення автомобілів Януковича, перспективи продажу російських санаторіїв, розкритті корупційні схеми і засоби на перельоти президента

Нашабесідазголовою ДУССергіємБерезенковідбуласяв "Українськомудомі".Рішенняпровеститутінтерв'ю булоприйнято невипадково: хотілосяподивитися,яквиглядаєнайбільший культурнийцентр,який тривалий час знаходивсявсумномустаніпісляподійМайдану.Отже,будівляпотихенькуоживає.Ужевставленескло,стінипобілені,вимитімеблі,застеленийновийковролін.ЯкпояснилинамвДУС,з держбюджетунаремонт небуловиділено нікопійки,грошимадопомагаютьзвичайнілюди.У підсумкуспільними зусиллямизібрано близько560тис.грн."Тутвжепроводятьсямайстер-класи,виставки,семінари,наради.Працюєбуфет,хочемоналагодитироботупрес-центрудлярегіональнихжурналістів",-розповівнамСергійБерезенко.Прогулянкапо центрузавершиласявмісцевомукінозалі:"Залвдалосязберегтив добромустані.Але потрібновідновлюватиобладнання,яке частковобуло вкрадено,хочафільми можнатранслюватиі на тому,щозалишилося.Правда,полотнищеекранапошкоджено,місцямипорізане,і тутбезремонту необійтися".

-СергіюІвановичу, виочолилиДержуправліннясправамина початку літа.Щовасшокувало, коливисталивникатив "президентське господарство"?

-Ябувготовий до того,що станДУСне буде такимідеальним,як здається.Шокувалимасштабигосподарства,що входятьдо складуДержуправліннясправами,причомуфункціонуваннядеяких знихвзагалінезрозуміло.Зараз підуправліннямДУС44діючихпідприємства,ілише 20 знихведутьвиразнугоспдіяльність, генеруютьрезультат.Рештапридуманідляякихось проектів.Дужечастоці підприємствастворювалисяпідосвоєннябюджетнихкоштів.Причомусхемизосвоєннядержгрошейвідпрацьовувалисядоавтоматизму.ГрошівиділялисяякбезпосередньонаДУС,такітранзитно- черезінші міністерства.ТомуреальнийбюджетДержуправліннясправамине знавніхто.І сьогодні,щобвиявити ціприхованіфінпотоки,доводиться порівнюватиобсяги фінансуванняза кодами,врамкахрізнихпрограм,відразуза трьома-п'ятиміністерствам.

Ми церобимодлятого,щобмінімізуватидержвидаткинаДУС.Цифризначні.Щев2000-муЛеонідКучмастворивнашуструктуру.В2004-му йогобюджетдоходивдо 500 млнгрн.Тобтоза курсом5,33грн/$це склало$93 млн.Ужев2012-му бюджетДУСвирісдо 1,5 млрдгрн.Значить,за курсом8грн/$,цевже$187 млн.Ана 2014 рікдо бюджетуДержуправліннясправамизаклалитрохи менше -1,2 млрдгрн.Алеколиприйшланашакоманда,відбувсясеквестрбюджету,вході якогоцясума булаурізана до905 млнгрн,алевжепо курсу12,8грн/$.Виходить,сьогоднібюджетДУС"тягне"на $70 млн.Фактичнескороченнябюджету -майжевтрирази.

- Випроводитеінвентаризаціювсього майнаДУС. Щоцікавоговиявили?

-Цедужетрудомісткийпроцес,аджероботуускладнюєгеографіярозташування об'єктівДУС,які не тількирозкиданіпоУкраїні,алеє йзакордоном.Думаю, найближчим часом,можливо,вжевжовтні,це питанняпідійде дологічного завершення.Цікавихприкладів -маса.Чоготільки коштуєвеличезна кількістьнерухомостівцентріКиєва,якібули неофіційнимиквартирамиірезиденціямиЯнуковича.Всяцяінформаціязбирається ібудеоприлюднена.Потрібнодотримуватися буквизакону:спочатку отриматифакти,апотімпередатиїх до прокуратури.

-Аякі планинанайбільшіоб'єктиДУС, що знаходятьсявКиєві? Якадоляочікує "Мистецький арсенал", нацкомплекс"Експоцентр України", Палац "Україна", "Український дім"? Можливо, єцікавібізнес-плани від інвесторів?

- Заразінвесториперебуваютьвочікуванні інамагаютьсявизначити,щоочікуєнашукраїнучерезкількароків.Прогнозиобнадійливі: у багатьохкомпаніяхвважають,щовекторрозвиткуУкраїниє правильним.Але потрібнонавестипорядок:створитипрозорусистемууправліннята правосуддя,почати ефективноборотися зкорупцією.Якщомистворимоумовидляінвесторів,тоді до насобов'язковозайдуть"довгігроші".

Взагалі, вуправлінніДУСє перспективніоб'єкти, набазіяких можнареалізовуватиприбутковіінвест-програми. Алевиникає питання: які саме проектимибудемовтілюватив життя?

Приміром,якщовіддати "Мистецькийарсенал"простопідзабудову,інвестортуди,звичайно ж,відразупіде,аджеземельнаділянка розташованавісторичномуцентріКиєва.Алеякщозапропонуватикомпаніямпобудуватитамцентрмистецтв,як,наприклад,ЦентрПомпідувПарижі,бізнесменизадумаються.Такіпроекти,якправило,окупаються50років,алезате можутьстатинаціональнимнадбаннямкраїни.У такомуцентрі мистецтвзахочетьсяпровестицілийдень,тому щотамбуде чимзайнятися інащо подивитися-виставкиміжнародногорівня,кінозали,кружки,майстер-класи.Такожбудехорошаможливість відразуперейтивкомплексКиєво-ПечерськоїЛаври.У підсумку,потрібно будевитратитимінімум 3-5годин,яквЛуврі,щоб зарядитисяпозитивнимиемоціяминавесь наступний тиждень.І якщо такийпроектдозволитьзабезпечитивідвідуваність"Мистецькогоарсеналу"нарівні 5-6млнтуристів на рік,можнавважатипроектвідбувся іприбутковим.Правда,знайтитакогоінвесторавкрайскладно.ГеографічнерозташуванняУкраїниі нашіресурсистворюютьвеликі перспективидлявкладенняінвестицій.Потрібнознайомитися зінвесторамиі домовлятися зними,тоді грошівнашукраїнуобов'язковоприйдуть.

- Чи євДержуправсправамиоб'єкти, набазі якихвжеможнареалізуватицікавіпроекти?

- Зараздумаємо,яким повинен бути "ЕкспоцентрУкраїни"(ВДНГ).Є багатоідей,наприклад, створенняЄвропарку.Алеважливо інше: требазмінювати ставлення доВДНХ.Це невиставковийцентрвсучасномурозумінніцьогослова,тамнавітьпавільйонинеопалювані.У Києві єнові "Експоцентри",наприклад,наЛівомуберезі,які виграютьв разизавдяки своїйінфраструктурі.Тому потрібноставитися доВДНГ, швидше,як до центрудозвіллякиян,українців.

Ми заразобговорюємоз ВладиславомТроїцькимможливістьрегулярнопроводитинаВДНХ"Гогольфест".Цейпроектможназробитицілорічним.Можнапридуматицікавутематикудлявсіхсезонівроку- взимкуодне,вліткуіншого.І якщонавихіднихнаВДНХприходитимутьпо 200-300тис. Осіб,тодінаяскравихіякісних послугах,що надаютьсяврамкаходнієї концепції,можна ефективнопрацювати.Людямпотрібні новірозваги- цефакт.Можупривестиприклад.Тижні три томувключилинаВДНХвеличезнийцентральнийфонтан,який довгийчас стояв"мертвий".Ітепер,всонячнівихідні,кількістьлюдейнатериторії "ЕкспоцентруУкраїни",по-моєму, збільшиласявдесятки.Тому,бачачинастількивисокийпопит,потрібностворюватикиянамігостямстолиціцікавірозважальніпропозиції.

-Аяка доляочікуєкомплекси"Пуща-Водиця" та "Конча-Заспа"?


- Першеі найважливіше,щореалізованоу відношенні цихоб'єктів,-ліквідованіпільгипооплатікомунальнихпослугдляпроживаючихтамлюдей.Цебула вимогапрезидента:буквальновсерпніПетроПорошенкопідписавуказ,якимліквідовані13розпорядженьколишніх президентів:позабезпеченнюпільгамиідовічнимобслуговуваннямбагатьох політиків,як діючих,такі минулих.Такийпідхіддаєможливістьзаощадитисерйознігроші – близько38 млнгрн.Раніше ціфінансийшлинаоплатупраціперсоналу,часткове погашенняпослугЖКГ,наблагоустрійтериторіїіт. Д.Тепержецівитратиляжуть,восновному,наплечі місцевихжителів.Аджез 1 січня2015-го,колидіятименовийбюджет,на потреби"Конча-Заспи"закладутьлише близько3 млнгрн,адля"Пуща-Водиці"- трохи більше1 млнгрн.Томуабоперсоналкомплексівдоведеться звільнити,чи політикамдоведетьсязавсеплатити.Як то кажуть,нікуди діватися- доведетьсявирішуватиціпроблеми самостійно.

Взагалі,цілкомреально,щовперспективібази відпочинкув "Конча-Заспі"і "Пуща-Водиці"відкриютьсядлявсіхбажаючих.Це питання можнавивестинакомерційнуоснову.Хочетезнятибудинок?Будь ласка,платітьорендуіживіть.Потрібно тількивстановитиадекватну цінузаквадратнийметр.Думаю,цінаорендитакихоб'єктів на ринкунерухомості сьогодністановить$2-3тис.На місяць.Ценормальна цінадля домув120кв.м.Ненабагатодешевшекоштуватиме орендахорошого будинку,наприклад,вКозиніабоРудиках.Тому такігроші,впевнений,можутьплатити і90%політиків,які нині проживаютьв "Конча-Заспі"і "Пуща-Водиці".Думаю,длябагатьох місцевихжителів немаєпринципової різниці,скількиплатити -хоч3тис.Грн,хоч30тис. Загалом,цихгрошейбулоб достатньо,щобпокривативсі витратинакомплекси,де величезнітериторії -вкожномуоб'єктіпо160-180га.Більштого,отриманий прибутокДУСміг би використовуватинаякісь соціальніпроектиабозакриватидіриприурізаномуфінансуваннів 2015році.
Щоб реалізуватиціплани,потрібновирішитиоднупроблему.СкасуватипостановуКабмінувід 2003 року№1210,девизначено переліклюдейчи посад,які мають правопроживатив "Конча-Заспі"і "Пуща-Водиці".Інакшекажучи,якщо людина,наприклад, небуввіце-прем'єром,вінне маєправаорендуватитамтешнюнерухомість.Однакразпільгивжеліквідовані,мичекаємонаступнийкрокКабміну -скасуванняданого розпорядження.Тоді будь-якийукраїнецьзможетудиприїжджатиі,заплатившигроші,проживати.За умови,звичайно,щовінобгрунтуєпоходження своїхдоходів.

-Разви заразпроводитеінвентаризаціюоб'єктівДУС, можливо, вжеє розуміння,що самез майнаможнавиставитинапродаж?

- Мипрезентуємонайближчим часомсписоктихоб'єктів,яківжезараз можутьйтинаприватизацію.Про якіоб'єкти йдеться?Про тих,якіне приносятьприбутку,інавітьвнайближчі10років минічогоне зможемо знимизробити.Вцей перелік, швидше за все,увійдуть,санаторіїДержуправліннясправами.Єу настакінеприбутковібазивідпочинку нетількинаЗахіднійУкраїні,наприклад, у Тернополі,вРосії -Єсентуках,Кисловодську.Тому відцихсанаторіїв, зокрема,що знаходятьсянатериторіїРФ,потрібнопозбавлятися.Адже мипрекраснорозуміємо,вякій ситуаціїопинилися.Росіяможеу насїхпростовідібрати,що за фактомбуло зроблено зкримськимиоб'єктами.Такщо поки працюєправовеполе,потрібнопідготуватиціоб'єктидо приватизації.Хочавонине особливопрацюючі,алеінвестиційнопривабливі.

Продавшиціоб'єктинаконкурснійоснові,миможемовжев 2015році залучитивбюджет200-250млнгрн.По санаторіяхвЄсентукахіКисловодськувжепрацюєекспертнагрупа,в якій єпредставникиДержуправліннясправами,Фондудержмайна,Міністерстваюстиції.Включенатакож іСлужбабезпекиУкраїни,адже тут,все-таки,задіяніміждержавнівідносини.Сподіваюся,що до кінця рокувжебудуть результати.

Правда,цене всіоб'єкти,які можна булобпродати.У Києві єрядприміщень,кудидоводиться направлятифінансуванняна опалення,електроенергіюта інше.Аленіякого прибуткумивіднихне отримуємо.Томусписокоб'єктівдляприватизації можебутинемаленький: приміром,такзванийЖЕК(ДП"Укржитлосервіс",якийобслуговуєбагатобудинківвДарницькому,Печерському,ШевченківськомутаДніпровськомурайонахКиєва),що знаходитьсяприДУС,теж плануєтьсяпередативкомунальнувласність,або зробитийогоприватним,якщознайдетьсяінвестор.

За підсумками2013 року,сумарнийфінрезультатвсіхпідприємств, що знаходятьсяу віданніДУС,склавмінус48 млнгрн.Томунакінець 2014 рокустоїть завданнявийти хочабвнульабоотримати невеликийплюс.Авжев2015-мунампотрібнонароститиприбутокДУС.

- Поговоримопро автопаркДержуправліннясправами. Кудивипарувалисяавтомобілі, які обслуговувалиЯнуковича?

- Чеснокажучи,меневразилацинічністьпідходуу формуванніавтопаркупопередньою владою.У чомуполягаєцинізм?Бюджетнікоштивикористовувалисядля обслуговуваннядорогихавтомобілів.Тобтоякісь приватніструктурипередавали"Мерседеси"GL-класу,S-класувтривалуорендуДУС.Врезультаті здержбюджетузначними сумамиоплачувалисявсі витрати-бензин,амортизація, обслуговування.Цясхемарозкрилася,коли ВікторЯнуковичвтік з країни.З'ясувалося,щоз26машин,якіобслуговувалипрезидентськийкортеж,змоглизнайти16автомобілів,а10- такі незнайшли.Післяприйшлигосподаріцихмашин,пред'явилидокументинатранспорт.По факту,це бувдоговіроренди.Господарізабралиавтомобілі.Цебуло зроблено ще доінавгураціїПорошенко.

- Скільки заразавтомобілівв автопаркуДУС? Можливо, щось плануєтепродати?

-АвтопаркДУСвеликийі старий.У червніу насчислилосяблизько352автомобілів.Зараз мипередаємочастинуавтопаркуармії інашимволонтерамвзоніАТО.Є дуже багатоавто,якіпроїхалипо300тис.км.івжеу віці,тобто1995-1997років випуску.Ці машинисвійресурспрактичновичерпали,алетамвонидуже потрібні.Тому мипередаємоїхнабалансМіноборони,військовоїрозвідки.Частинаавтомобілівбудемовиставлятинаторги.Процесрозпродажуавтопарку,швидше за все,запуститьсяне раніше початку2015 року.Тамвосновному автомобілімарки"Опель-Омега".Думаю,щоврезультаті скороченняавтопаркуДУСнабалансізалишитьсямаксимум160автомобілів.Заразз трьохрозкиданихпоКиєвуприміщеньавтобазиДУСмивесьтранспортпереводимоводне місце,скорочуємоштат.Залишимоснігоприбиральнутехніку,пожежнийавтотранспорт.

-Аяк йдуть справи завіапаркомДержуправліннясправами? Президентчастолітає?

- У насдва літаки,якіобслуговуютьпрезидента:Ан-74іAirbus-319.Нагадаю,Airbusбув замовленийза часівпрезидентстваВіктораЮщенка.Цехорошийлітак,у нього щевеликийресурс.Він використовуєтьсядляміжнароднихвізитів,аАн-74-длявнутрішніхперельотів.ЗаразПетроПорошенкопочавлітатиактивніше,алевитратинаціцілі набагатоскромніше,ніжбулиприЯнуковичі.Так,якщов 2012 роціперельотиЯнуковичаобійшлися бюджетув41 млнгрн,то цього рокунаперельотиПорошенкозакладено всьоголише6,9 млнгрн.

-Розкажітьпро сім'ю, хобі.Коли останнійразвідпочивалиі де?

-У мене сім'я,два сини,7і13років.Вонинавчаються в Києві,вліцеї№171"Лідер",денавчавсяяі моїбрати.Якосьтаку насісторичносклалося.Взагалі,заразмалочасуприсвячуюродині,аджебагато роботи.Зате колиз'являєтьсявільнийдень,зсинамиграємовфутбол.Яграювжебагато роківдлясебе,адіти займаютьсясерйозно,ходятьвспортивнушколу.У старшогодобре виходить,ау молодшого,вважають,є талант.Все ніякне можуприїхатинайогофутбольні матчіподивитися...Ащевеликий теніслюблю,їхпривчаю.Церозумнагра.

Шкода,що цього рокуми незмоглиразомпровестичаспоза Києвом.Алеякщокуди івибираємосянавідпочинок,товосновномувгори.Зазвичай мизбираємосявеликою компанією,з дітьми.Нас19-20осіб.І7-10днівна відпочинкунамагаємосяпровестиактивно.Щорокукудисьїдемо,внове місце.Якщо цезима,то,якправило,катаємосянагірськихлижах,міняємогори,міняємотраси.Авлітку дужелюблюЗахіднуУкраїну.ДужеподобаєтьсяПрикарпаття,наприклад,Яремча.Люблютамгуляти,зовсімпо-іншому себепочуваю.А останнім часомще йЗакарпаття.

- Чи є увасправило життя, яким викеруєтеся?

-Ямаксималіст.Вважаю,потрібновсеробититак,щоб буломаксимальноправильноі ефективно.Ізаце тебебудутьцінувати.Взагалі,потрібноцінувати людинуза її справамиі незабуватипротих,хтобувнатвоєму життєвомушляху.Єпритча.Колипіднімаєшсявгорупо кар'єрнихсходах,як бишвидко цене робив,ніколи неображайлюдей,якібулинаційжесходах.Тому щораночи пізноцілюдитобіщезустрінуться.

Реклама

В тренді
Не захистять ні маски, ні рукавички. Комаровський розкрив головний шлях поширення COVID-19

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти