Запорізькі козаки та бійці АТО: схожості та відмінності

23 серпня 2014 4:58

Бунецький Дмитро Бунецький Дмитро

В минулому – сучасна зброя і геніальна тактика, зараз – застарілі машини і хороший захист

НакартіXVIIIстоліття,намальованоїнюрнберзькимкартографом,Українаназвана"Землеюкозаків".Німцітодіособливо не морочилисятимфактом,щовкраїніє йінші стани.Головнимчином тому,що самекозаківзнаввесьцивілізованийсвіт.Хтось бачив у нихнайманців-кондотьєрів,хтось -сміливихі рішучихлицарів,хтось -зручнихполітичнихсоюзників,адеякі -психів,яківідновилитрадиціївікінгів-берсерков.КозацтвовУкраїнііснувалокількастоліть,післячого,спробувавшистворитимілітаристську державуна чолі згетьманами,розпалосяпід зовнішнімвпливом.ЧастинапішлазаДунай,частинасталагусарами,частина -селянами,аще частинастворилаЧорноморськевійськоімігруваланаКубань.Але з тихпіркоженраз,коливипадала нагода,воновідроджувалося.

Сьогодні,через протистояннянаСходіУкраїни,через Майдан,козаківзгадуютьчасто,особливо їхвідвагуі бажанняйти до кінцявбитвізанезалежнуУкраїну.Газета"Сегодня"порівнялакозакаібійцяАТО,і знайшлавнихдуже багатосхожих рис.Втім,вистачає івідмінностей.

У роботінадматеріаломмизаручилисядопомогою фахівцівНаціональногомузеюісторіїУкраїни,якіпровелизахоплюючу екскурсіюв часи,де головнимдостоїнствомбулачесть,незалежністьі сьогоденнепрезирство досмерті.Тіякості,які заразвідроджуються,іцінуютьсядорожчебудь-якогодорогоцінного металу.

РекламаКозакОсобиста зброя

Шабля.Рублячо-ріжуча зброяіз зігнутимклинком.Універсальнаякдлякавалерії,такіпіхоти.Завдякиріжучимвластивостямі "круговимударам"завдає більшеушкоджень,ніжмечабопалаш.

Лук.Козакивикористовувалималенькітюркськілуки-з них можна булострілятипрямоз коня.Вправний стрілецьмігзахвилинувипуститидо 20стрілна300кроків.Крімтого,лукамикористувалисякозацькідиверсанти,щобвоюватипо-тихому.

Пістоль.Однозаряднагладкоствольнавогнепальназброю.Швидкістьвильоту кулі-
до 160м/с,такщо кращестрілятивпритул.Обладункитакимтеж непроб'єш.

Рушниці.Козакиактивновикористовувалимушкети- важкаручна вогнепальназброя, здатнапробиватиобладунок.Швидкість кулі -400-500м/с,з200метріввражаєнавіть людинувсталевійкірасі.Крімтого,були меншпотужніаркебузиікулеврини.

Захист

Козакине носилизахиснеспорядження.Нате було кількапричин:по-перше,важкийобладуноксковуєлегкогопіхотинцяікавалериста.По-друге,вонивзагаліпрезирливоставилися досмертіібилисяголіпопояс,впадаючивстан, близький доберсерків-норман.По-третє, степовийкліматпогановпливаєнаметал: тойіржавієіпсується.

Алепрецеденти є:післядругогозамахунасвоє життя,БогданХмельницькийодягав"протокаску"-металевумисочку-підшапку.Інодівикористовуваласякольчуга.Алевціломувсепортретикозаківвобладунках-данина європейськіймоді.

Форма

Оскількикозакиспочаткубулиякоюсьнеформальноювольницею,одягалисявони,як хотіли.Однак завдякиполовецькомувпливу,незабаромвони оцінилисхідні"степовінаряди"- наприклад,шаровари.Половціпринеслиі традиціюголитиголову,залишаючи чуприну.Звідти жінелюбовдообладунківта іншимважкихречей-встепувонине потрібні.

Обов'язковимелементомодягу бувпояс: абоамуніційний,драгунський,збезліччюкишеньок, абопростодвометровийшматоктканини,вскладкахякоїкозакзберігав ікисетзтютюном,ілюльку.Тудижзасовуватипістолі,порохівниці,гаманці,ложкита інші потрібніречі.До речі,чубук люлькивXVIстолітті бувменшечубукаXVIIIстоліття -тютюнбувдорогимзадоволенням,тому йогоклалименше.

Інші речі- за особистимрозсудом.Взимовупоруносиликаптан.Апараднаформабулаяскравоюіпомпезною-козакимали схильністьдоприкрашеноїзброїта одягу.

Важке озброєння

ОЖИГА (СОРОКА).Цябагатоствольнагарматана ложі здубабулааналогомкулемета.Навітькулемета-дробовика.Десятьстволівзаряджалисяздула(іноді не тількимушкетнимикулями,алей різнимсміттям) ірешетиливорогів.

ГАРМАТИ.Козакивикористовувалигармати,алевосновномудрібнокаліберні- такі,якіпоміщалисянакораблях-чайкахілегкоперевозилисявобозі.Цігарматибули ефективніпроти живоїсили,алекріпосні стінине руйнували.

Транспорт

У кожногокозакабув кінь.Причому зазвичайне один,адекілька -дляньогосамого,для поклажііназаміну.

Активновикористовувалисявози.Принеобхідності,вониперетворювалися напересувнийфорт-чотирикутнеукріплення з возів,зчепленихміжсобою.Їх можна булозасипатиземлеюі побудуватифортецю.
Дляпересуванняповодікозакибудуваличайки- невеликірухливісуднана 50-70або 20-30воїнів.Діялиякпірати-оточуваливороже судноібралийогонаабордаж.Такожє свідчення, щокозакистворили"підводний човен"-непромокальнийящикзвантажем,де мошла сховатисялюдина.

Мотиваційніінструменти

Козакиволоділивисокимбойовимдухомі підтримувалийогоінаполі бою,івмирний час.Під часзіткненькозакизадавалиритм,граючиналитаврах.Сигналиподавали,граючинасурмі.

Мирне населенняслухалокобзарів-бродячихспіваків,які створювалидумипро героїв.Одназ найвідоміших-"Думапро БайдуВишневецького",якийпотрапиву турецькийполон,провисівнагакукількаднів,добувлукі вбивзлогосултаната його дружину.Вреальностівін дійснобувстраченийподібнимспособом,аленікогоне вбив.ОднакДмитраВишневецькоговважалинастільки серйознимвоїном,щойого печінкузгодомз'їлинайкращібійціОсманськоїімперії.

Умовижиття та веденнявоєн

Козакибудувалисічівстепу.По суті,це був якийсьаналогДикогоЗаходувСША- вони самівстановлювализакониі самістежилизаїхвиконанням.

Степобумовлювалаівійськову майстерність.Швидкій легківоїни,вміліповодитися якз холодною,такі звогнепальноюзброєю,вонистрімкопересувалисяпомісцевості,маскуючисьв природнихукриттях,інападалишвидко іраптово.Крімтого,козакиумілибудувати укріпленняпрямопід час бою.

Щостосуєтьсяфортець,тоїхзавойовувалиабо за допомогоюпідкопів, або за допомогоюсаморобнихпороховихпристроїв-підриваючистіни.

Швидкістьітонкийрозрахунок- осьна чомубудуваласякозацькатактика.

Актуальність ісучасність

У всьому,що стосувалосяозброєння та спорядження,козакийшливногуз часом.У тойчас існувалиринкизброї,торгівляйшла жваво.Вонивимінювалиовець,конейімеднарушниці,пістоліташаблі.БраликлинковізаготовкиідороблювалиїхвжевУкраїні.Кулівиливалисамі.Порох(благо,сіркиіселітривистачало) тежробилисамостійно.Аленалагодитиповноцінне виробництвозброїтакі невийшло -відома лишепара "заводів",девиготовлялигармати.

Втім,длялегкогоімобільноговійськаважкевиробництвобуло нідо чого,акількістьвидобуткудозволялозакуповувативсі сучаснізразкизброївповномуобсязі.БоєцьАТО

Не пропусти!
Угорщина – Франція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020
Угорщина - Франція на Євро-2020Особиста зброя

ПістолетМакарова.Самозаряднийпістолет, розробленийрадянськимконструкторомМиколоюМакаровимв 1948році.З1951-гоприйнятийна озброєння.Магазинна8патронів,швидкість кулі -315м/с.Зброя,яка використовуєтьсяв багатьохкраїнахсвітузавдякипростотіінадійності.

АвтоматКалашникова.Найпоширеніша зброявсвіті, прийнятана озброєнняв 1949році.Магазинна30патронів,початковашвидкість кулі -715м/с.БійціАТОвикористовують безлічмодифікаційАК,аінодінавітьсамі"доробляють"калаш-ставлять новіприклади,ремені,прицілиітакдалі.

СнайперськагвинтівкаДрагунова.Була розробленав1958-1963роках.Магазинна10патронів,швидкістьвильоту кулі-830м/с,дальністьстрільби- до1300м.Високоточннадійна зброя.

РучнийкулеметКалашникова.Створений на базіавтоматаКалашниковав 1961році.Магазинна40-75патронів,швидкістьвильоту кулі-745м/с,скорострільність-600пострілівна хвилину.

Ручнийпротитанковийгранатомет(різні модифікації).Потужнапіхотнезброя, призначенадляураженняброньованихцілей.

Захист

БійціАТО,на відмінувід козаків,захистомне гребують.Головнимчином тому,щовогнепальназброя-нешабля,аухилитисявід куліпроблематично.Тому використовуютькевларовікаски(американського інімецькогозразків),що захищають відосколків,ібронежилети(4-5ступіньзахисту,рятуютьвідавтоматаКалашниковатаСВД).

Форма

НайпоширенішаформабійцівАТО- стандартнийодягукраїнськоїармії (військоваформа"дубок").Надругомумісці -"мультикам"-універсальнезабарвлення,яка підходитьдлярізноїмісцевості.Взагаліжформазалежить нестількивід армії,скільки відсамогобійця-багато хто купуєїї самввійськторгу,допомагаютьіволонтери.

Те ж і звзуттям-хочанайзручніше,вважаютьсолдати,носитичеревикиєвропейськогозразка.

Зі спорядження-захисніокуляри,рукавички,наколінникиі налокітники.Ще єприладинічногобачення ікуленепробивніщити.
Втім,козацькепрезирствотеж зустрічається:доситьчастобійціхизуютьсязоголенимторсом,інавітьтаквоюють,не боячисьсхопитикулю.

Важке озброєння

Українськаарміявикористовуєгаубиціі самохідніартилерійськізнаряддярізнихмодифікацій, призначенідлястрільбипоживій силіпротивника,боротьбиз артилерієюітакдалі.Приміром,гаубицяД-30,"Мста-С",установки"Град","Гіацинт" ітакдалі.

Восновному всівони розробленіщевСРСР імодернізованівУкраїні.

Транспорт

БійціАТОпересуваютьсяякнавантажівках("КамАЗ","Краз","Урал"),такінабронетранспортерах.Зокрема,використовуютьсяБТР,БМПтаБРДМ.

На відмінувід козаків,воюватинаводінемає потреби.Затеіснуєавіація- це "Су-25","Су-29","Су-30","МіГ-29".В якостітранспортнихсуденвикористовуютьсялітаки"Ан-26" та"Іл-76".Є йвертольоти-"Мі-24" та"Мі-8".

Мотиваційніінструменти

Незважаючиназатяжнібоїі необхідністьперебуватидалеко віддому та сім'ї,бійціАТОне втрачаютьбойовогодуху.

Допомагаютьїм іісторії зфронту-вякості останньогоприкладуможнанагадатиісторіюпро пілотазбитого"МіГа",якийвідірвавсявід погонібойовиківі,пройшовши40кмпотилахпротивника,вийшовв розташування частини.Є йновігерої- наприклад,утримуванавРосіїНадіяСавченко.

Умовижиття та веденнявоєн

БійцямАТОдоводитьсявоювати івстепу,івлісах,івміськихумовах.Томудоводиться поєднувативсі видивійськ,щоб боротися зпротивником.На жаль,на відмінувід козаків,багато бійцівскаржатьсянанелогічністьнаказівкомандуванняі поганекоординуванняопераціївцілому,щопризводитьдо жертв,яких можнабуло,на їх думку,уникнути.

Актуальність ісучасність

ТутбоєцьАТОпрограє своємупредкупо всіх фронтах-крім,хібащо,засобів захисту.Тому щонаше озброєннязастарілонадобрітридцятьроків,завмершинарівні70-х років.ТаквоюваливКосово,таквоюютьвСирії.У наснемає ніінтелектуальнихракет,нігармат, що стріляютьз-за рогу,ніновітніхзасобів захистуі пересування.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти