Борис Колесніков: "Нам потрібен мир ціною переговорів, а не ціною війни"

8 липня 2014, 07:30

Христина Коновалова

Інтерв'ю Бориса Колеснікова газеті "Сегодня"

СекретарпрезидіїполітрадиПартіїРегіонів,народнийдепутатБорисКолесниковвінтерв'ю "Сегодня"розповів про перспективидосягнення мирунаДонбасі,перевагискороченнячиновницькогоапарату,необхідність модернізаціїсистеми теплопостачанняі прийдешнєпереформатуванняПР

-Борисе Вікторовичу, сьогоднівсяУкраїнанамагається знайтирецепт того, якпринестимир наСхід ів країну вцілому.Що, навашпогляд, потрібнозробити?

  - Владамає необхідніповноваженнядля вирішенняконфліктунаСході.У томучислі,є законодавчіресурси.Перша іосновна метанасьогодні- це мир.Мир ціноюпереговорів,ане мирціноювійни.Осьми зараз звамирозмовляємо,анаДонбасігинуть мирнілюди,які їдутьнароботу абоповертаються додому.З іншого боку,гинуть20-річні хлопці- солдатирегулярної армії- тобтомайбутнєукраїнської держави.Які можуть бутиопераціївсерединігустонаселених містСходу?Донецькаобластьзаймаладруге місцеза щільністю населеннявРадянськомуСоюзі,густонаселенаця територіяі зараз... Тільки вДонецьку живеодин мільйоносіб.Тому якщовійськові діїпродовжатьсяв регіоні ідалі,топереможцяне буде,тамбудуть тількизагибліі переможені.Такщо влада повиннашукатиінструменти, якприйтидо мирноїситуації.

-Аяк бутиз бандформуванняминаСході, які не хочутьскласти зброю?

- Діалогвестипотрібно.Яговорив про цена початку весни,колиу всіх булазагальна ейфоріяз приводу подійнаМайдані.Але єлюдиідеологічностійкі,яківимагаютьповаги дообластей.У томучислівідстоюютьінтереси своїхрегіонів.Донбасвідстоюєінтереси своїхжителів.Але ніхто непочутий ідонині.Якщо в цихпереговорах неможуть брати участьпрезидентабопрем'єр-міністр,хай це робитьголоваВерховної Ради.Требазустрічатися зпредставникамилегітимних-обласних і міськихрад.Потрібно вестипереговориі досягатиякогоськомпромісу.Зараз требаприймати рішення,які дадутьлюдям мир.

- Як бивиглядавпланмиру в регіонівідБорисаКолеснікова?

-НіякогоплануБорисаКолесникованемає.У наснемає плануокремочленів партіїчи фракції,у нас єєдиний план.Ми бачимотак: спочаткумирнаситуація.Потім якгарантіямирноїситуації -це децентралізаціяз високим ступенеммісцевогосамоврядування тазміни до Конституції.Потім вжеможна переходитидо інших питаньпорядку денного.Але,перш за все, мир.

Чому цетакважливо?Так, тому щоми сьогодніприйшли до повноїнеповаги дорегіонів.І не тількиДонецькогоабоЛуганського.Нещодавно прочитавінтерв'юкерівників "УДАРу" про те,що в такійже ситуаціїопинився Київ.Устолицізабралиабсолютновсі доходи- той жеприбутковий податоквилучили на100%.Це означає,що Київфактичнозалишили одинна одинз проблемами.Ітому покиданіпроблеми небудутьвідрегульованіКонституцієюУкраїни,всі спробидецентралізації-це марнатратачасу і грошей.На жаль,покиу наснемає чіткої позиціїпо миру,але я впевнений, мир настаневкраїні,колирегіониотримуватидо 90%повноважень,томущо все життявідбуваєтьсяв містах іселах.По суті,Київ- тежрегіон.

- Чи підтримуєте вивнесеннянинішніхзміндо Конституції?Компроміснийчице варіантдля донеччан, щобмирножитив єдинійУкраїні?

-У томуваріантізмін до Конституції,якусьогодні пропонуютьв парламенті, іде нічоготолком недецентралізовано?Цеімітація.Намот кажуть-польський шлях.Алепольський шлях- цедвопалатнийпарламент,де представленірегіони.І цеунітарна країна.Такчому ж, якщовиберетепольський шлях,берете йогоповністю?Ато візьмемоідейз різних країнпотрошкуі зновуотримаємоприклад,аналогічнийзаконам16 січняз усімавитікаючими наслідками.Не можнагасити пожежубензином,як цеу насперіодично відбувається.

Пропоновані змінидо Конституції недопоможутьдосягтимиру.Потрібно щераззбиративсі джерелазаконодавчої ініціативи.Тобтопрезидентповинен зібратиглавфракцій,вислухатипрем'єр-міністра,висловити свою позиціюі прийнятиконсолідоване рішення.Інашафракціяготовадо такого діалогу.Ми вжедавалинашіпропозиції вКонституційноїгрупі,тамвсе прописано,навітьвиборністьгубернаторів.Абсолютновсі, з кимми зустрічалисяу всіхобластях,запрямувиборністьгубернаторів.Конституція немаєтакого відображення.Чому?Якщо мипрезидентакраїниобираємовсенародно,втакому випадкугубернаторамають обиратижителі всієїобласті.Цяпростоі зрозуміло.Треба навчитисядовірятивиборцям,аджегромади мають правовибиратикерівників,тобтонайматинароботу менеджерів,які вирішуватимутьпроблеми регіонів.Пряме голосування- це і єконтрактміжнародомі владою.

-Якщо запропонованізміни до Конституціїнедостатнідля проведенняповномасштабноїдецентралізаціїі потрібенновийпроект, виникає побоювання, щона доопрацюванняможезнадобитисябагато часу, а ситуаціянаСходіі ранішенапружена...

-Ці питанняпотрібно вирішувативсамий найближчий час,і нароздуми немаєні хвилини.Ранішемогли рокамиприймати Конституцію,азараз требаприймати в першомучитанні,максимумза тиждень.Але проекттреба міняти,Конституція не можебути прийнятавтому вигляді,в якому вонає зараз.

- Якийсьогодніє оптимальнаформуладецентралізаціївУкраїні?

-Візьмемо,припустимо,ФРНабоКанаду,вцих країнахчіткоструктурованіміжбюджетнівідносини.Тобто зрозуміло,що100% прибутковогоподатку і,як мінімум,до 50% податкунаприбутокмає залишатисянамісцях,щобкожен меррозумів- за рахунокчого живутьмісцевіпідприємства, і якрозвиватисямістудалі.Цізміни можнавинести в окремийБюджетнийкодекс.У державиж єзовнішня політика, той жеМЗСчерез посольстваздійснюєцю діяльність.У центрізалишаються питанняі оборони,національної безпеки,інфраструктуризагальнодержавного значення,іт.д.Приблизноось такасхемаповинна бути.Амизараз зновувинаходимовелосипед,де місцесидіння визначаєточкузору.

- Наскількиблизько визнайомі зПетромПорошенко, АрсеніємЯценюком? Чи є увассьогодніконтакти звладою, складається діалог?

- Не можу сказати,щоячастоспілкуюся,всілюдизайняті-требацінувати часкожного.Тому в такій ситуаціїу нас єкерівник фракції,якийуповноважений представлятифракцію напереговорахіз законодавчого таконституційного процесу.Томуспілкуємосярідко.

Що стосуєтьсядіалогу звладою...Вважаю,що діалогє,коли обидві стороничують один одного,і результатомцихдомовленостей єкомпроміс.Анам незрозумілісьогоднібагато рішеньуряду,наприклад, що стосуютьсязростанняжитлово-комунальнихтарифів.Чому замістьтого,щобзалазитивгаманці українців,не провестискорочення чиновницькогоапарату вміністерствах?Ааджетам десяткитисячнеробходить.Яговоривце щеМиколіАзаровупід часкожногоКабміну:вуряді(вофісіКабінетуміністрів)має працювати50 осіб,авМінфіні- взагалі30.Аджепрининішньому розвиткуінформаційнихтехнологій непотрібно,щобу кожній обласнійадміністраціїз головнимиуправліннямипрацювалипо1000чоловік.Якщо сьогодніскоротитидесяткитисячнероб,це дозволить заощадитидесяткимільярдівгривень.

Мипродовжуємогодуватиледарів.Алевідбираємоу людейостаннє.Осьвводимо,наприклад,податокнавклади.УспіхЦентральної Європилежитьу швидких,кинджальнихреформах.І в цихреформахскороченнявитратна владу -завдання номеродин.В Україні жцього не відбувається,і якщотак триватиме,то ця владазакінчитьтакожбезславноякпопередня.

Взагалі,згадуюдосвідНовоїЗеландії,якапростовикинулавсі закони,розігналауряд,найнялачотири-п'ятьагентстві за кілька місяцівнаписаланове законодавство,щоб непереписуватистаре.У результаті країнауспішно розвивається.Може,такимшляхомтребапіти іУкраїні.Не виключаю,що цей шляхвиявиться єдиноправильним.

- Владасьогодні говоритьпро позачергові виборидо Верховної Ради.Як виставитеся до цихнастроїв?

-Позиція нашоїфракціїчітка:спочаткусвіт,конституційнізміни якгарантія миру,і тільки після цьогоможна обговорювативибори.Аяк, цікаво,проводити вибори,коли в Кримуорганізувати їхнеможливо, таі в Донецьку,Луганську -дуже важко?Зрозуміло, щоколи обиралипрезидента,відразубув явнийлідер.Тодірозривміж першимі другиммісцем виявивсявеличезний -в 30-40%.Не пам'ятаютакогов українській історії.Тому ясно,щоприскладних політичнихрозкладахвцій ситуаціївиграв биПетроПорошенко.І хочаінтересивиборців Кримута східнихобластейбули ущемлені,алерезультат вийшовпрогнозований.

Але коли мовайдепро парламентські вибори,ситуаціятутзовсім інша.На багатьохділянках можутьявнобути порушеніінтересивиборців.Адже тутобирається неглавадержави-одна людина,апредставники Верховної Ради,що захищаютьінтересикожного регіону.Тому таківибори повинніповноціннопроходитиу всіхобластях,щоб коженвиборецьміг висловитисвоюточкузорушляхом голосування.Томуповторюся: спочаткумир,зміни до Конституції,потім вибори.

-Вибори до парламентураночи пізновідбудуться.Навашпогляд, чи потрібнонапередодніпроводитиповне перезавантаженняПР іпо-новому представлятицю політичнусилу?Якою має бутитеперідеологіяПР?

- У чомупроблемаПартіїРегіонів?У тому,що мивідступиливідсвоїх принципів.Щев 1997році вПРбулизакладені принципи,про які сьогодніактивно говорять,та ждецентралізаціяз сильнимиобластями- нашаідеологія.Тому ПартіяРегіонівзможе повернутиколишній успіх,якщоповернетьсядо своїх витоків,ане створюватименовийпроект.

Подивіться назахідний світ,тамвдеяких країнахПівденної та Східної Європимодностворюватинові партії,але, наприклад,Християнсько-ДемократичнийСоюзНімеччиниі Республіканськапартія вСШАживутьдесятиліттями.Авсе тому,щоособистостіне мають значення,такяк єпринципи,від якихці партіїне відходять.От якщоі ми повернемосядо принципів,ами обов'язковоповернемося до них,то,безумовно,ПартіяРегіоніввідновить довірувсуспільстві,пройдевпарламентнавиборах,і доб'єтьсярезультатудлякраїни,ане для себе.

Щостосується оновленнянашихрядів,то думаю,ставкупотрібно робитинамолодь,має прийтибільше представниківреальнихсекторів економіки.Не виключено,що партіяоновиться надві третини.Рядипартії повинніскладатися зпредставників усіхдвадцяти п'ятирегіонів.

І мибудемовідстоюватизмішанусистему,тому що у насвокремих партіяхвсі депутатипредставляютьПечерськийрайон абоКонча-Заспу.Такне повинно бути.Тому вибориповинні бутизмішаними- половинапартійних,половинамажоритарних-по округах.Тоді зрозуміло,хоча бз кого питати.

- А якіідеологічні принципиПартіяРегіонівбудевідстоюватинапарламентських виборах?

-Ключове-це децентралізація.Це поняттянастількиємне,що вонокардинальнозмінить життякраїни.Це ігуманітарна політика,ібюджетна,і мовна.Взагалі,мовне питаннядлярегіонівжиттєвоважливе.В ідеалі требадомагатисядляросійської мови статусудругої державної.Це бвирішиловсі проблеми.Аадже сьогоднібатькивипускниківзадають питання:ми платимовсі податки,за якіутримуються державнівузи,чому в більшостінавчальних закладіввикладають українськоюмовою?Хтосьпитавдумкувипускників,припустимо,харківських,донецьких шкілз пріоритетомросійської мови?По суті,це побутовепитання,айоговсі рокинезалежностіз площинипобутупереносятьу площинуполітики.Ценеправильно.

- Заразвкотрегостростоїть питання забезпеченняУкраїнигазом.Москваі Київніяк не можутьдомовитися.Який вихідможебути, і яквідеаліУкраїнаможе вирішитипроблемугазової залежності?

-Дляпочатку требанагадати,що мизаймаємоперше місцевЄвропі за споживаннямгазу,а економіканашазнаходиться в числіостанніх.Виходить,минеефективновикористовуємо"блакитнепаливо",тому требазмінювати підхіддо споживання іпочинатиповодитися згазомяк зтоваром.Адже якщо мине навчимосяекономитигаз,воду,електроенергію,значить,які бпільгита преференціїнашій країні нідавалипродавці газу,ми незможемо отриматиенергетичну незалежність.

Аяк це зробити?Потрібно проводитикомунальнуреформу,за прикладомБерліна чиВільнюса,що малина початку90схожуінфраструктурупанельногодомобудівництва.У цих містах,крімперезавантаженнязаконодавствав комунальному секторі,проводилимодернізаціюсамої системиводо- і теплопостачання.Наприклад,шляхом відмовивід звичнихтепломереж іпереходунадахові котельні.У підсумкугарячаводаітепло вбудь-який часрегулюютьсяспоживачем.

У нас жескількибатареюне крути,якщотеплоцентральвтрачає50%... умешканців немаєфізичної можливостігарантованоспоживатиповною міроюті послуги,за яківони платять.Осьвамі шахрайствонаціонального масштабу.Думаю,за мотивамифільмівпро особливостінаціонального полюванняіриболовлі,можна сміливознятиособливості національнихЖЕКів.Цей фільмбуде навітьуспішнішим,ніждвапопередніх разомузятих.

-Дляпроведення такоїкомунальноїреформи потрібнічималі кошти, і виникаєодвічне питання-де їхвзяти?

- Гроші -не проблема.Світовийбанк іМВФпропонувалине одинразвирішити це питання,у тому числіза рахунок наданнядовгострокових кредитів,адже такареформазаощадитьдо $4млрд.на рік ізменшитьенергозалежність.Якщо жвлада не бачитьсенсу внарощуваннідержборгівз метою проведеннякомунальної реформи,можна було бзнайти внутрішнірезерви,якявже говорив,скоротившиштатдержапарату ітимсамим заощадившиблизько60млрд.грн.по курсу8.

-Якою маєбути позиціяКиєвавгазових переговорах зРФ -потрібно домовлятисяабодиверсифікуватипоставкиімпортного"блакитногопалива"?

- Якщо мипроведемокомунальнуреформу,цедозволить удвічіскоротити споживаннягазу.Значить,кожна сім'я вдваразизменшитьсвої витрати.І це,всвоючергу,дозволилоб знизилопотребиУкраїнив імпортномугазі.

Що стосуєтьсяпоставок... Так,весьсвіт прагнедо диверсифікації,але потрібно розуміти,що на цейдуть десятиліття.Приміром,як вирішитипроблему того,щотурецький урядне хоче пускатискрапленийгазчерез Босфорськупротоку,фактичночерез центрСтамбула?На досягненнярезультатів утакихпереговорахпотрібнамаса часу.Тому якщоговоритипро реальнийімпортний газ,потрібновестинормальний діалогз РосійськоюФедерацією.Хочемо мицього чи ні,але нашікраїни перебуваютьвбезпосередній близькості,і знайтишвидкоінші джерелагазу невийде.Та йосінньо-зимовийопалювальнийсезон не загорами.Такщо часунарозкачку немає.Вирішуючипроблемупоставокгазу,ми шукаємоекономічнийвихід,ане політичний,оскільки взимкунаші громадянине повинні сидітивхолоднихквартирах.

- Заразу насдуже складнівідносини з Росією.Що робитинашимпідприємствам ібізнесу, які єекспортноорієнтованими? Забути проросійських ринкахзбуту ішукати виходивЄвропі чиінших країнах?

- Хотілося б,щоб Україна незациклюваласянаасоціацію з ЄС,авелаполітикувідкритихдверейдля всього світу.Це те,що свого часупринеслоуспіхКитайській народній республіці.Чому Захід,незважаючи на всісвої упередженняпроти комуністів,пішов уКитай?Цезаслуговуєглибокоговивчення.І заразу Європиз Китаємвзаємовигіднібізнес-відносини.Політикавідкритихдверей -як торгівляз усіма,безобмежень -можепринестиуспіх інашій країні.

Правда,ці відносининамщетреба побудувати.ЧомуєвроінтеграціяУкраїнитакхвилюєсьогодні той жеМитнийсоюз?Та тому,що під виглядомукраїнських товарівдо них можутьпроникнутитовари з ЄС-а це прямийударпоїхнаціональному виробникуу вигляді посиленняконкуренції.І таказагрозацілкомреальна, враховуючи,що сертифікатинібитоукраїнського походженняна який-небудьєвропейськийімпортнийтоварокремо взятічиновникиможуть видатиза гарну винагороду,тобтохабар.Аякщотакий сертифікатотриманий, тоі продатитоварвкраїнах МитногоСоюзу нескладе труднощів.Такщо побоюванняросіян нацей рахунокцілкомвиправдані.Томущобліквідувати цюпроблемуй заспокоїтисусідівв особіМитногоСоюзу,Українаповинназробитисистему наданнясертифікатівпоходження товарівмаксимальнопрозорості.І колиТЗпереконаєтьсявнашихдобросусідськихторговельних відносинах,а нашбізнес зможеспокійно працювати інаєвропейських ринках,і з країнамиСНД.

- Але жрівнозначнихбізнес-відносин і з РФ, і з ЄСважко домогтися, враховуючискладний політичнийдіалогМоскви і Києва, проблемуанексії Криму, жорсткого протистоянняв Луганській і Донецькійобластях...

- Вважаю,потрібно,щобуряд добивсяоднаковихумов для роботибізнесу на всіхринках.Адже третинаекспорту йде вЄвросоюз,а третина – україни СНД.І це непростополітика,це економіка,робочі місця,зарплати,пенсії.Якщозавтра небуде цихробочих місць,прийдутьжез цимипроблемами з'ясовувати недо роботодавців,адо уряду і президента.

Може,хтось думає,що раз мипідписали Угодупро асоціаціюз ЄС,то теперусі українськітоваризможуть спокійнопродаватисянаринках Європи,такщоекспорт до Росіїнам непотрібен.Дане твердженнявкорені невірно.Янеодноразовозустрічавсяз прем'єрамикраїн новоїЄвропи,мераминайбільшихміст.Івони,м'якокажучи,не взахватівід економічної політикиЄСз багатьох питань.Припустимо,Польщу ібагато країн СхідноїЄвропиза багатьма позиціямиквотуютьвсередині самоїЄС.ТакщоУкраїнікраще знятирожеві окуляриз приводуперспективроботи нашогобізнесу в Європі:звичайно,ми зможемотампрацювати,але сумнівно,що насчекають зрозпростертимиобіймами,аджеу нихсвоїх виробниківвистачає.Требареальноподивитися,як запрацюєЗонавільноїторгівлі з ЄС,апотім вжеробити висновки.

- Що потрібнозробити, щоб українськийвиробниквижив?

  - Якщо йдетьсяпро великі обсягивиробництва,то їх кращелокалізуватитам,де товарбудепродаватися.На жаль,сьогоднічистовивізнамодель незавждипрацює.Аякщо цесередній бізнес,топотрібно домагатисявід урядумаксимальногорозширення ринків збуту.Крімтого,треба думатинадтим,як посилитиконкурентоспроможністьнашихтоварів,оскільки на тлівідкриття ринківЄС мисерйознопоступаємосяєвропейським виробникам.В Україні немаєбагатьох сучаснихтехнологій,нашакраїнатехнологічно відстала.Тому вітчизняномубізнесу доведетьсядуматипро модернізаціювиробництва,поліпшенняякості продукції,вдосконаленнялогістики.Алебез підтримкидержави цескладно зробити,аджевтій же Європі,наприклад,прийнятопостійно розвиватиінфраструктурудля поліпшенняроботи бізнесу.Ау настакі процесисистемнимипокищоне назвеш.

Непогано булоб залучитивкраїну іноземніінвестиції,про що постійноведуться розмови,але для цьогопотрібно згадати пронашихконкурентних перевагах- а це,втому числі,людський капітал.Так, цейкапіталє, але він,на жаль,не дозволяєпо-справжньому зацікавитиінвесторів уреалізаціїстартапівнатериторії нашої держави.Оскільки існуєпроблеманизької продуктивності праці,яка, зокрема,становитьтільки19%від показниківСША,29-31% – відНової Європи,22-25% -від СтароїЄвропи.Хто винену цьому?Держава.Тому що потрібнопідвищувати продуктивність праці,почавшихочаб зреформи вищої освіти,ацього неробиться.

-Невжеу вітчизняній системіосвіти всетакпогано?

-Звичайно,в українській освітіготують фахівців,які визнані у всьомусвіті.Цеінформаційнітехнології,інженерні спеціальності,авіапром.Технарізавждиу насбулисильні.Алеу насне готуютьсьогоднітехнологів,машинобудівниківі д.р.,ааджеі всередині країниі в усьомусвіті цимфахівцямготові платититисячі доларів намісяць в якостізарплат.Когож,замість цихжиттєво необхіднихУкраїніспеціальностей,нашівузищороку випускають?Вагонекономістіві юристів.Але в країнінемає ніекономіки,ні права.

Тому державітреба термінововідновлюватиконтрольнадвищою освітою.Потрібно перевіритиуніверситети- і ті,щоне відповідає сучасним стандартамнавчання,закрити.У такому жзруйнованомустані перебуваєсистемаПТУі технікумів.Бракуєхорошихслюсарів,токарів,ааджепотрібні робочінаверстатах зчисловимуправлінням,наприклад,на той жеНКМЗ.

Бізнеспочинається здитсадка,шкільної лави,університетськихлекторіїв,- тамйдевиховання і навчаннямайбутнього нашої країни,йогопрофесіоналів,учених,спортсменів.Тому потрібнареформасистеми освіти,оскільки тількикваліфікованікадриможуть вивестиУкраїнуз кризи ізабезпечити країніекономічне зростання.

-Яксьогодні почуваєтьсявашбізнес?З якимитруднощами доводитьсястикатися? Чи доводитьсязамислюватисяпро переїздза межіУкраїниабоє надіянапозитивне майбутнє?

- Якщо мибудемопереноситибізнесза кордон,тоді весьукраїнський бізнес маєтудипереїхати.Зараз бізнеспокидаєДонбас,значить,Донбасможеекономічнопомерти.Алеясподіваюся,що це тимчасовіпроблеми.Особистоя незбираюсяїхати з країниабо кудисьпереноситисвійбізнес.Такналаштовані ібагато інших підприємців,по-бойовому- ніхто не хочевиживати,всі хочутьрозвиватися.Треба тількистабілізувати ситуаціюнаСході тадати бізнесуможливість спокійнопрацювати.Зокрема,нашимпідприємствам заразпотрібно більше думатипро конкуренцію,щобвийти з тієїзатяжної рецесії,в якійперебуває економікакраїни.

Ітутбізнесуможе допомогтивлада,яка повиннадати підприємцямбільше свободивід правоохороннихта дозвільнихорганів,адже тісвоїмиперевіркамита іншимизаходамиможуть взагаліпоховатипідприємства.Не можнарегулюючиморганамдозволятипаразитуватинаукраїнському бізнесі,тутпрезидентповиненвикористовувати великийДесятилітровийфлакондихлофосу,щоб викорінитикорупцію.КращеПетраПорошенка зцією проблемоюніхтоне впорається,оскільки вінсамяк людиназ бізнесупрекраснорозуміє проблемипідприємціві може їхвирішити.Іякщо бізнесвідчуєсвободуі зрозуміє,щоможе працювативправовому полі,він нетільки зробитьвсе длясвого розвитку,а йпереконаєще йіноземціввкладатив нашукраїнуінвестиції.Ось вам івесьсекрету створенні сприятливихумов для веденнябізнесу вУкраїні.

-Президентзаявивпро майбутній продажсвого бізнесу.Наскільки внинішніхреаліяхПорошенко зможеможна продатисвоїактиви?

-Думаю,зараз,з урахуванням складноїполітичної та економічної ситуаціївкраїні, покупцішвидко незнайдуться.В цілому,корпораціядуже хороша,будуваласядвадцять років.Іпотягневонапри продажумінімумна $2млрд. ТомуякбивУкраїнібув мир,знайти покупцяможна було б.Але,якправило,великікорпораціїпродаються навітьне одинрік.Рікпідетількина вивченняситуаціїв цій компаніїпотенційнимипокупцямирівня "Нестле".Тобто,всередньомупроцеспокупки-продажу можезайнятироків зо два.

Але,взагалі-то,я нерозумію,навіщоПетруПорошенкопродаватикорпорацію "Рошен".ПрезидентУкраїниніяк не може вплинутинарозвиток своїхкондитерськихфабрик.Тому,думаю,ця заява булаемоційною.

-Асаміви не хотілиб придбатикорпорацію "Рошен"?

- Ні,у нас різніпрограми розвитку- миточно небудемокупувати "Рошен".І взагаліяне люблющось купувати,ялюблюбудуватинові активи.Авсе тому,щоз'являєтьсяможливість купитинадсучаснітехнологіїі технікунасвітовому ринку.Правда,доводитьсяпід розвитокбізнесубрати кредити,асьогодніпроцентніставкивисокі.Окупністьза кредитамиіде довго,за власні коштиви ніколивсе непобудуєте.Однак навіть незважаючинатакі труднощі,вважаю,що реалізаціянових проектівбільш цікава,оскільки у васвсе новеі ви йдетевперед.

- Ви зоптимізмомдивітьсявмайбутнє?

-Є хорошийанекдот.РадянськийСоюзнамежі розпаду.Оптиміствчить англійську,песиміствчитькитайську,ареаліствивчаєавтоматКалашникова.Явсе ж таки більшеоптиміст.

РекламаПрофіль

В тренді
Жовтий рівень небезпеки: синоптики попередили українців про негоду
В тренді
Карантин в Україні: до помаранчевої зони потрапила одна область
В тренді
В Україну скоро прийде спека – прогноз погоди на найближчі дні (карта)
Як захистити взуття від промоканняПолітикі бізнесмен

Ім'я:БорисКолесніков

Народився25жовтня 1962 року вМаріуполі Донецькоїобласті,Україна.

ЗакінчилаДонецьку державнуакадемію управлінняза спеціальністю "економіст-менеджер".

Політіка.Билголовою Донецької обласної ради,віце-прем'єр-міністоромУкраїниз питаньЄвро-2012-міністромінфраструктури. Заразє народнимдепутатом ісекретаремпрезидіїполітрадиПартіїРегіонів,очолюєпарламентськийкомітет зпитань транспорту і зв'язку.

Бізнес.У рейтингувидання"Форбс" – "Топ-100найбагатших людейУкраїни-2014",зайнявдвадцять дев'ятогомісцезі статком $271млн.У числіактивів:кондитерська компанія"Конті",аграрнийхолдинг"АПК-інвест",виноробнакомпанія "АртемівськВайнері", спортивнийтелеканал "XSPORT".

Родина: одружений,дружина Світлана,є синКостянтин(1992року народження) ідочка Катерина(2004р.н.).

Захоплення:спорті хокей.Через пристрастьдо хокеюв2010-мукупивхокейнийклуб "Донбас".
 

[LINKED_ARTS]

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти