5G в Україні: коли почне працювати і які переваги

9 вересня 2018, 08:16

Анастасія Іщенко Анастасія Іщенко

Середня швидкість 5G сягатиме 10 Гбіт / с. Стандарт необхідний для таких технологій як автономний транспорт, віртуальна реальність, інтернет речей, віддалена медицина

Тількицього літавУкраїнізапустили4G,авжещосилийдутьрозмовипро наступне поколіннямобільногозв'язку-5G.Сайт"Сегодня"розібрався,колиможнаочікуватизапускуновогостандартуунасвкраїні,які можливостівінвідкриєукраїнцяміякі його переваги.

Частоти розподілять восени 2019 р.

Реклама

1 липня 2018 р. українські мобільні оператори нарешті оголосили про запуск 4G.Дляцьогопотрібно багаточасу,силіретельноїпідготовки.Проводилися тендериназакупівлюнеобхідного обладнання,атакожаукціониз продажуліцензійначастоти.

Тимчасомвсвітіпіслязапуску4Gпочалиготуватисядо впровадженнянаступногопоколіннямобільногозв'язку-5G.Удеякихкраїнахвженавітьвстиглироздатичастотипід5G,наприклад,у Великій БританіїтаПівденноїКореї,авІспаніїпроводятьторги.ВУкраїнітакшвидкоочікуватипояви5Gне доводиться.АлевНаціональнійкомісії,що здійснює державне регулюванняусферізв'язкутаінформатизації,про цевжейдутьрозмови.

Так,вНКРЗІнамрозповіли,щовосени2019рміжнароднийсоюзелектрозв'язкуприймерішенняпро розподілчастотнавсесвітній основі.

"Узгодженнясвітовихстандартівдлявикористаннямайбутніхмереж рухомого(мобільного)зв'язку5поколіннявідбудетьсяпід часВсесвітньоїконференціїрадіозв'язку(ВКР-19)28жовтня – 22 листопада2019.РезультатитарекомендаціїВКР-19будутьвизначальнимивподальшихпроцесахз підготовкидозапускумережнаступногопоколіннязв'язкуівідповідноучастівнихНКРЗІякрегулятораринкутелекомунікацій",-прокоментувалиситуаціювНацкомісії

Заразрегуляторвивчаєдосвідіншихкраїн,девжепроходятьтестовіікомерційнізапускимереж5G.

Реклама

Післязатвердженнястандартів5GнаВсесвітній конференціїрадіозв'язкукожна державазможезайнятисярозробкоювласноїконцепції.За прогнозамиучасниківринку,НКРЗІзможерозглядатипитаннязапуску5Gне раніше грудня2019 року.

НасайтіНКРЗІзазначено,щодо 2020 ру всьомусвітіосновною технологієюзалишиться4G,хочадеякікраїниіплануютьзапустити5Gтрохи раніше.Так,наприклад,вЯпоніїхочутьвстигнутивпровадитиновутехнологіюдоЛітніхОлімпійськихігор 2020 року.Аповномасштабнийзапуск5Gвсвітіслідочікуватитількипісля2025р.

"В цьому і наступних роках 5G буде, як обіцяють, запущений в ряді найбільш технологічно розвинених країн. Масове впровадження зв'язку 5G обіцяють вже до зимової Олімпіади в Південній Кореї в 2018 Для того, щоб ця надшвидка технологія мобільної передачі даних була запропонована користувачам і в Україні, необхідно вирішити питання трьох різних категорій – я б назвав їх: регуляторними, ринковими і технологічними. І корінь у них всіх загальний – фінансовий", – зазначив в коментарі "Сегодня" Михайло Шуранов, директор департаменту корпоративних комунікацій ПАТ" Укртелеком".

Складнощі та перепони: відсутність обладнання і вільних частот

Мобільніоператоривідзначають,щоодназпроблем,що гальмуютьзапускиновихпоколіньмобільногозв'язку-відсутністьвільнихчастот.Рішенняпро те,якічастотибудутьвикористовуватися,візьмутьнаВсесвітній конференціїпорадіозв'язку.ЗараздлятестовихпроектіввкраїнахЄСвикористовуютьсядіапазонинижче6ГГцівище30ГГц.


За попереднімиданимиНКРЗІ,використовуватисябудутьнаступнічастоти:3.5-5ГГц,24.5-31ГГц,70-80ГГц.

"Длязапуску5GвЄвропіплануютьвикористовуватичастотнийдіапазон3.4-3.8ГГц.Урядікраїн(Великобританія,Іспанія)в 2018році пройшлипершіаукціонинацейчастотнийресурс.ВУкраїнітакожнеобхіднобудепровестизаходиповиділеннюіліцензуваннючастотпідрозвиток5G.Цюроботуповиненвиконатирегуляторзв'язку",-пояснюютьвпрес-службіVodafone Ukraine.

Реклама

Укомпанії"Київстар"відзначають,щоновітехнологіїприходятьвУкраїнуззатримкоючерез відсутністьвільнихчастот.

"Тількивцьомуроцібуливстановленістандартидлямереж5G,пілотнетестуванняпроходитьвСША,ЄвропітаАзії.Імовірно,таммережі5Gможутьбутизапущенівкомерційнуексплуатаціюв2019-2020році.На жаль,вУкраїніновітехнологіїприходятьззатримкою-всеновістандартивпираютьсяввідсутністьвільнихчастот",-пояснюютьвпрес-службіоператора.

До тогожобладнання,якебвідповідалоновим стандартом,покищонемаєвмасовомувиробництві.Томупокиголовним завданнямтелеком-ринкузалишаєтьсяактивний розвиток4G.

"Працюютьтількиокремі,тестові екземпляри,анайголовніше-немаєконтентуісервісівдляякихнеобхідний5Gвкомерційнихмасштабах.Томуговоритипро впровадження5GвУкраїніможнатількивдалекій перспективі",-відзначаютьучасникиринку.

Відсутністьобладнання-цене тількипроблемаУкраїни.Усвітіпокищо нізавершиласястандартизаціятехнології5G,томувпровадженняновогопоколіннязв'язкудоведетьсяпочекати.

"Вданийчас3GPPякразфіналізуютьрозробкустандартів5Gідокументів,вякихбудеописано,щотаке5Gіякцейстандартбудепрацювати.Відповідно,остаточногорозуміння,якізаходипотрібнопровестидлязапуску5G,покивтелеком-світінемає",-уточнивпредставникукраїнськогооператоразв'язку.

Щеоднаперешкодадлявпровадженняновогостандарту-відсутністьсмартфонів,якібпідтримували5G.

"Виробникисмартфонівстверджують,щопершігаджетизпідтримкою5Gз'являтьсянаринкуне раніше2019г. Але,незважаючиназаяви,немаєостаточногорозуміння,колиз'являтьсясмартфони5G,якібудутьціниіякою будепопит.Якрезультат,операторипоки неможутьпрорахуватидоцільністьзапускумереж5Gі неможутьдатипрогнозщодо термінівїхзапуску",-говорятьвукраїнськійтелекомунікаційнійкомпанії.

Представникодногозпровайдерівтелекомунікаційнихпослугзазначив,щозаразмалокористувачівнавітьумережі4G,ашвидкістьпередачіданихіпокриттязалишаєбажатикращого.

"Зринковоїточкизорусьогоднімиможемозробитивисновок,щонавітьу4Gмережіщедужемалокористувачів,зцим,очевидно,погодятьсяісамімобільніоператори.Зі свогоклієнтськогодосвідумибачимо,щошвидкістьпередачіданихвновіймережісильноколиваєтьсяіпокриттявсещезалишаєбажатикращого,навітьвКиєві.Тобтопотрібен час,щобзбільшилася кількістьабонентів,що маютьтелефонизпідтримкоюмережі4G(від120доларівівище)ілюдейготовихплатити100ібільшегривеньна місяцьзавикористаннятакоїмережі",-сказаливін

Реклама

Такожтехнологічномобільніоператоридлязапуску5Gповинніпровестикардинальнумодернізаціюядермережівстановитиновепередавальне обладнання.

Переваги і перспективи 5G: висока швидкість та інтернет речей

Головною перевагоюновогопоколіннямобільногозв'язкуповиннастатишвидкістьпередачіданих.Так,вважається,щосередняшвидкість5Gсягатимеякмінімум10Гбіт/ с.

"Основна перевага5Gв порівнянні4G-це,звичайнож,швидкість.Вонаприблизнов10разівбільше,ніжупопередньоїтехнології.Новийстандартнеобхіднийдлятакихтехнологійякавтономнийтранспорт,віртуальнареальність,інтернетречей,віддаленамедицина.Тобто,більшеорієнтованийнаb2bринок.Длямас-маркетурізницявсежбільшепомітнаприпереходіз3Gна4G",-пояснюємеханізмпереходупредставникоператора.

До тогож,5Gзможевитриматипростофантастичнінавантаженнябеззатримоківтратшвидкості.

"Мережап'ятогопоколіннязв'язкуздатнавитримуватинавантаженняв2 млнпристроївнаквадратнийметр,аїїмаксимальнашвидкістьDownlink20Гбіт/ с,щодозволитьпередаватиданіпрактичновреальному часі",-акцентуютьвlifecell.

Учасникиринкупрогнозують,щонайбільшевід5Gвиграютьтакігалузіякмедицина,сферарозваг,важкапромисловість,автомобілебудування,транспортта енергетика.Операторидодають,щозаразбазовастанція5Gсталадужекомпактною,буквальнорозміромзвогнегасник.Вхіднийпотікданих10Гбіт/ сможебутирозподіленийміжабонентамивбудь-якомунапрямкунашвидкостідо1Гбіт/ снакористувача.

"Основні характеристики 5G мережі:
  • Одночаснепідключеннядекількохсотеньтисячбездротовихдатчиків;

  • Підвищення ефективності передачі сигналу;

  • Значне зниження затримки в порівнянні з LTE;
  • ШвидкістьпередачіданихдесяткиМбіт/ сдлядесятківтисячкористувачіводночасно;

  • Швидкістьпередачіданих100Мбіт/ свумовахмегаполісів;

  • Швидкістьпередачіданих1Гбіт/ содночаснодлябагатьохкористувачівнаодномуповерсі",-перерахувавперевагиновогостандартупредставникмобільногооператора.

Представникипровайдерівтелекомуслугвідзначають,щотількивцьомуроцівпровадили4Gідосіпродовжуютьбудуватиівдосконалюватимережі3G.Самецітехнологіївстанізвеликимзапасомзабезпечитизростаючийтрафікпротягомнайближчих2-3роківбезнеобхідностітехнологічногоапгрейду.

"Швидкість5Gбудеврази,можливо,вдесяткиразівперевищуватишвидкість4G,аленасьогодніівнайближчі3-5роківмасовоїпотребивтакійшвидкості небуде,длястворенняпопитунаподібнісервісинеобхіднарозвиненаінфраструктури,якоївУкраїніпокинемає.Моваіпро дороги,іпро громадський транспорт,іпророзумніміста",-говорятьвпрес-службіоднієїзкомпанійівідзначають,щозаразпотрібнозбільшуватикількістькористувачівірозвиватипокриття3-4поколінь.

Нагадаємо,щонедавномиписалипро те, чи варто українцям чекати повноцінного входу платіжного сервісу PayPal в країну.

Також ми розповідали, які товари і послуги українці найчастіше замовляють через інтернет, а що купують в режимі офлайн.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти