Вадим Рабинович: "Держбюджет-2018 доб'є економіку України"

14 грудня 2017, 09:00

Прямим текстом

Минулого тижня Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2018 рік. За урядовий законопроект з численними поправками з голосу проголосували 273 парламентарія. На думку лідера політичної партії "За життя", народного депутата Вадима Рабиновича, затверджений бюджет не тільки погіршить фінансове становище простих українців, а й в цілому зашкодить економіці країни. Чого очікувати від нового бюджету в 2018 році, чому Україна до сих на першому місці по корупції, як країні слід розплачуватися із зовнішніми боргами, а також на чому має грунтуватися розвиток України, парламентарій розповів в ефірах національних телеканалів.

Реклама

"РЯД СТАТЕЙ БЮДЖЕТУ-2018 "ВИСМОКТАНІ З ПАЛЬЦЯ", ПОТРІБНІ ЧИСЛЕННІ ЗМІНИ"

На думкуВадимаРабиновича,проектбюджетуУкраїнина2018ріквимагавзначнихзмін,івнинішньомувиглядідокументне можнабулоприймати.

"Якщоумерзотників,якіголосувализацейбюджет,вистачилосовістіщенаодинрікпродовжитистражданняукраїнськогонароду,тоясобідозволититакогоне міг.Цейбюджетпростонеможливий-тамзакладеноцілийрядстатей,особливопоприбутку,за доходами,які "висмоктанізпальця" вкращомувипадку.Подаютьбюджет,знаючи,щотребабудеп'ять-шістьразівпотімвноситизміни",-підкресливпарламентарій.

ВадимРабиновичвпевнений,щопроектдержбюджету,підтриманийнароднимидепутатами,йдеврозріззінтересамиУкраїниіїїгромадян.

"Краще б вони його не приймали. Це черговий бюджет, який не дасть нам можливості піднятися і вижити. Це ще один рік, тільки щоб прогодувати зграю "голодних" злодійкуватих чиновників. Для чого нам це треба? Вони заклали в бюджет абсолютно неможливі показники, яких просто не існує. Вони не врахували інфляцію. Влада протягла до Держбюджету-2018 лише збільшення витрат на держапарат і силові структури, попутно звинувативши всіх опонентів в "роботі на Росію". У той же час простому українцеві в 2018 році жити стане тільки гірше, тому що інфляція і зростання цін "зжирають" всі виплати і пенсії, які і без того жебрацькі", – розповів лідер партії "За життя".

На його думку,народнідепутатипереслідуютьлишевласніінтересиізовсімне думаютьпро співгромадян.

"Вцей же часдепутатипіднімаютьсобізаробітнуплату,стверджуючи,що,мовляв,вонавостаннійраззбільшуваласяв2005 році.Цебрехня!Депутатикожен груденьв "бюджетнуніч" проштовхуютьсобіпідвищенняокладу,наївновважаючи,щоукраїнціцьогоне помічають.Цевженазивається"берегів небачити",-висловивобуренняполітик.

Реклама

"УКРАЇНА ПОСІЛА 1-е МІСЦЕ ПО КОРУПЦІЇ ЧЕРЕЗ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ АНТИКОРУПЦІНИХ ОРГАНІВ"

Згідно з останнімиданими,Українапосіла першемісцеза рівнем корупціїсеред41країнисвіту.На думкуВадимаРабиновича,першістьвантирейтингупокорупціїУкраїнідісталасячерез бездіяльністьантикорупційнихорганів,якіне справляютьсязісвоїмизавданнями,незважаючинаколосальнефінансування.

"Нам обіцяють, що підвищать мінімальну зарплату і ми станемо жити краще. Але ми і так вже багато чого досягли. Величезні реформи пройшли в усіх областях. Буквально днями опублікували дані, за якими Україна очолила рейтинг найнижчих зарплат в Європі. Перед нами йдуть Молдова, Азербайджан, причому випереджають вони нас істотно. Скажімо, в Азербайджані середня зарплата становить 232 євро. Як вийшло, що Україна стала найбіднішою країною Європи в умовах приголомшливих реформ і унікальної боротьби з корупцією? Уточню цей момент: серед 41 країн світу Україна займає перше місце по корупції! Мільярди вкладено в антикорупційні органи – хтось із них насправді бореться з корупцією?" - обурився парламентарій.

Продовжуючитемуборотьбизкорупцією,політикпідкреслив,щопартія"Зажиття"івінособистоцілком підтримуютьНАБУ,алезастерігвідперетворенняБюров"сталінськусистему".

"Насрозкрадаютьз такоюшвидкістюізтаким нахабством,щомені всеодно,хтобудевикриватикорупціонерів,як,думаютьі99%нашогонаселення.Чіткапозиція-мояособистоіпартії"Зажиття":НАБУвкрайнеобхіднаіправильнаорганізація,алецене означає,щоїмдозволяєтьсяставатисталінською системою,яказаарештовуєвсіхбезрозбору.Винамдужепотрібні,аледавайтепрацювативправовому полі",-зазначивРабинович.

Втім,за його словами,покищоНАБУ,якііншіантикорупційніоргани,не продемонструвалисвоєїефективності,іконкретнихрезультатівїхроботипокищоне видно.
Реклама

"Унасвженемаєтакоїгалузі,вякійне крадуть.Томунампотрібно,щобвсі існуючіантикорупційніорганипочалибільшефективнопрацювати.Ячитаю,що324кримінальні справивідкрито-депонимсуди,дедії?Їмтеперне вистачаєантикорупційногосуду-ачогоне вистачатиме,колийогостворять?Щощетребазробитивкраїні,щобпересталикрасти?На жаль,покищоголовназаслуганашихантикорупційнихорганів-перше місцеУкраїнипокорупції",-констатувавлідерпартії "Зажиття".

"НЕХАЙ ЄС ЗАБЕРЕ У НАШИХ МІЛЬЯРДЕРІВ ВІЛЛИ І ЯХТИ В РАХУНОК БОРГІВ УКРАЇНИ"

В тренді
"Пігулковий челендж" у Сумах: дві учениці наковталися препарату від застуди

Народнийдепутаттакожвисловивсвою думкущодоподальшогорозвиткуУкраїни.ВадимРабиновичвважає,щоекономікукраїниможнашвидковідновити,фінансуючиірозвиваючипріоритетнігалузі,азовнішніборгиприбажаннілегкозакриваютьсязарахунокконфіскаціїєвропейськихвілліяхтукраїнськихмільярдерів-хабарників.Прицьомупарламентарійзазначив,щосьогодніукраїнськаекономіказайшлавглухий кутчерез некомпетентністькерівництвакраїни.

"Існує два типи економіки: ринкова і планова. Третю придумала українська влада – це" патріотична економіка ", яка не відповідає жодній логіці господарювання, а дотримується виключно "патріотичної та революційної" доцільності. Наші горе-патріоти приймають рішення для підтримки раніше заявленої риторики всупереч економічним інтересам власних громадян. У них революційна необхідність в пріоритеті – і від такого підходу ми повинні негайно відмовитися. Ми вже досягли дна, пора нарешті зайнятися реальним поліпшенням життя людей", – сказав політик.

Вінпереконаний,щодлярозвиткуіпроцвітанняУкраїнивкраїніповиннафункціонуватиринковаекономіка.

"УУкраїнивжебувдосвідплановоїекономікиприСРСР.Явважаю,щосьогоднічасринковоїекономіки,якуповиннабудуватикраїна.Мипотребуємоноваторськихпідходівведеннягосподарства.Держава не повиннадотуватите,щоне розвивається,абозакриватите,щопроцвітає",-заявивВадимРабинович.

Парламентарійнаголосивнатому,щоУкраїнавцьомуроцівиплатилаМВФ1,3мільярдадоларівза кредитомзвідсотками,аМВФ,всвоючергу,виділивУкраїніодин мільярддоларів.

"Виходить,щоза300 мільйонів,якіУкраїнаїмзаплатила,керівництвокраїнипіднялотарифи,вбилопенсійнусистему,вибилолісиізагналонавітьновонародженогоукраїнцявборги.ЗМВФне потрібнолаятися,потрібновигнатиїхпоганою мітлоюзУкраїниівизначитися,щоробитизуженаявнимиборгом",-зазначивполітик.

Вінтакожрозповів,щовходіпоїздкивБрюссельіПарижвжеобговоривце питаннязі своїмиєвропейськимиколегами.
Реклама

"Яспілкуюсяз цього приводузєвропейськимиполітиками.Унасєпропозиціїз приводувирішення проблемиукраїнськихзобов'язань.НехайЄСзабираєврахунокборгувсі будинки,яхти,автомобіліітеніснікорти,якікупилитутнашімільярдери-хабарникинасотнімільйонівдоларів",-закликавВадимРабинович.

"РОЗВИТОК УКРАЇНИ ПОВИНЕН БАЗУВАТИСЯ НА НАЦІОНАЛЬНІЙ ІДЕЇ, А НЕ НА ГРОШАХ"

Лідерпартії"Зажиття"вважає,щоУкраїніпотрібнанованаціональнаідеядлярозвиткудержави.Зокрема,йогополітичнасилапропонуєзробитизУкраїни"ШвейцаріюСхідноїЄвропи".

"Тойфакт,щонапрапоріУкраїнивесь часнашоїнезалежностінамальованатількигривня,-нашастратегічнапомилка.Матеріальнаскладовадужеважлива,безумовно,алебездуховноїівисокої мети,безіншої національноїідеїдержаване виживе.Мипропонуємотакуідею:будувативеликуУкраїну,сильну,вільну,незалежнуінейтральнукраїну,"ШвейцаріюСхідноїЄвропи",містокміжЗаходоміСходом",-заявивпарламентарій.

На його думку,сьогоднімолодьУкраїнирівняєтьсяне навидатнихвітчизнянихдіячівкультури,анамільярдерівзпершоїдесяткиамериканськогожурналуForbes,іцевеликапомилка.

"Жодна держава не може жити тільки заради матеріального. Американці побудували свою мрію – так званий шлях "від чистильника чобіт до мільйонера", росіяни все життя будують імперію, китайці -" Піднебесну ". Кожна країна планує собі за мету і йде по заданому шляху. На нашому ж прапорі завжди була тільки гривня. Сьогодні молодь надихається прикладом і цитує не  українських письменників, мислителів або художників, а людей з першої десятки Forbes. Вони орієнтуються на тих, у кого великі статки або більше грошей. Ми самі зробили гроші головним – і це велика помилка", – переконаний народний депутат.

ЗасловамиВадимаРабиновича,світова спільнотанас буде поважати,якщомипобудуємоЄвропутут,усебе,а невдалекійперспективі.Томувінвважає,щопобудова"ШвейцаріїСхідноїЄвропи"вУкраїні-ценайбільшвдалапропозиціядлярозвиткукраїни.

"Явважаю,щопобудовавеликоїУкраїни,сильноїінезалежної,нейтральної,потипу "ШвейцаріїСхідноїЄвропи"-хороша пропозиціядлярозвиткукраїни.Зцією ідеєюяприйшоввполітику3,5роки томуівпевнений,щокренвбудь-якусторону-всторонуНАТОчиМитногосоюзу-цепрограшнийваріант.Миспочаткуповинніпобудуватисамобутню,самодостатнюУкраїну,щобнаспочали поважати,нампотрібнаЄвропатут,а невдалекійібезнадійнійперспективі",-підкресливполітик.

Крімтого,ВадимРабиновичзазначив,щоУкраїнідлядосягненняекономічногоуспіхупотрібніінадійнабанківськасистема,ірозвиненасфера"хай-тек",ізвільненнябізнесувідподатків.Прицьомувінзапропонувавтим,укогоєіншіпропозиції,сістиіобговоритиїх.

"Нампотрібнастабільна,міцнабанківськасистема,намтребарозвивати "хай-тек" івеликіагрокомплекси,намтребазвільнитибізнесвідподатків,але неменшважливодатилюдяммету,перспективу.Намвсімтребарозуміти,длячогомистраждаємо,якбудутьжитинашідіти.МипропонуємосильнуУкраїну,якщоєіншіідеї-нехайскажутьпроних,алепокивсі мовчать,думаючилишепро те,якбирозпилятиновийтраншик",-констатувавнароднийдепутат.

Юлія Власова

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти